Förstudien inför utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet är klar

De slutsatser och förslag som arbetet med förstudien har lett fram till är sammanfattade i en rapport. Förslagen från förstudien kommer att ligga till grund för det fortsatta metodutvecklingsarbetet som startar hösten 2021.

Den första cykeln i det nationella kvalitetssäkringssystemet löper under perioden 2017–2022. Under våren 2021 har en förstudie genomförts som syftar till att vidareutveckla systemet inför 2023. I rapporten beskrivs arbetet med förstudien och de förslag som förstudiens projektgrupp kommit fram till.

Tydlighet, förenkling, ändamålsenlighet

Anna Rudebeck, utredare på UKÄ, har varit projektledare för arbetet. – Nu när förstudien är klar har arbetet lämnats över till UKÄs ledning som ska ta ställning till förstudiegruppens förslag. Rapporten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet som vi påbörjar nu under hösten, berättar hon. Om vi ska sammanfatta inriktningen på förslagen så handlar de om tydlighet, förenkling, ändamålsenlighet.

Nytta och utveckling står i fokus

– Förstudien ger oss en bra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under kvalitetssäkringssystemets uppbyggnad och utveckling har dialogen med våra intressenter varit central. Så kommer vi att arbeta även fortsättningsvis. Hur UKÄs granskningar kan komplettera och bidra till utveckling av lärosätenas interna kvalitetsarbete blir en nyckelfrågeställning i utvecklingsarbetet. En annan är öka träffsäkerheten och genomföra granskningarna så resurseffektivt som möjligt. Det kan exempelvis innebära en mer riskbaserad utvärderingsmodell, eller färre parametrar som ingår i respektive granskning. Våra granskningar ska vara till nytta och bidra utveckling av svensk högre utbildning och forskning. Det står i fokus i vårt utvecklingsarbete, säger Karin Järplid, chef för Utvärderingsavdelningen på UKÄ.

En utveckling av det nuvarande kvalitetssäkringssystemet

Syftet med förstudien är att ta fram förslag på inriktning och upplägg för arbetet med vidareutvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet, det ramverk inom vilket UKÄ har olika aktiviteter för att granska och kvalitetssäkra högre utbildning och forskning. Det är inte ett nytt system som ska tas fram, utan en utveckling av det nuvarande.