Skuggdoktorander och rättssäkerhet vid antagning till utbildning på forskarnivå

UKÄ konstaterar i den här rapporten att skuggdoktorander förekommer i högskolesektorn. Samtidigt är det svårt att avgöra omfattningen av problemet. I rapporten identifieras ett antal faktorer som kan bidra till att situationer med skuggdoktorander uppstår. Det förs även fram en rad goda exempel och förslag på åtgärder som kan bidra till att motverka förekomsten av skuggdoktorander.

Utbildning på forskarnivå, men inte antagen doktorand

En doktorand är en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå. I högskoleförordningen (1993:100) finns regler om dokto­randernas rättigheter och skyldigheter samt lärosätenas försörjnings­ansvar för doktoranderna. Om lärosätena knyter till sig personer som borde vara antagna doktorander men inte är det, trots att de bedriver utbildning på forskarnivå, kringgås reglerna i högskoleförordningen. Detta har lett till att begreppet ”skuggdoktorand” uppkommit. UKÄ:s föregångare Högskole­verket har definierat begreppet som ”en person på ett lärosäte, som inte är antagen till forskar­utbildningen, men som befinner sig i en situation som motsvarar en antagen doktorands”. En skuggdoktorand har inte rätt till finansiering, handledning, resurser eller någon individuell studieplan där bland annat lärosätets åtaganden ska anges. Skugg­doktoranden befinner sig alltså i en mycket utsatt situation jämfört med en doktorand som är antagen till utbildningen.

Ny kartläggning av skuggdoktorander

UKÄ har konstaterat att det behövs en ny kartläggning av skugg­doktorander men också en undersökning av rättssäkerheten i samband med antagning till utbildning på forskarnivå. UKÄ har inom projektet genomfört en enkät till lärosäten, studentkårer och andra aktörer. Av enkätsvaren framgår att skuggdoktorander före­kommer i högskole­sektorn men att det är svårt att avgöra omfattningen av problemet ur ett nationellt perspektiv. Utifrån kårernas och läro­sätenas svar bedömer UKÄ att lärosätena har möjlighet att kartlägga problemen på läro­sätesnivå genom ett ökat samarbete med student­kårerna.

Flera orsaker kan ligga bakom situationen

Orsakerna till att situationer med skuggdoktorander uppstår kan vara bristande finansiering av doktorandplatser eller att ansvariga vill ta reda på om en person skulle passa som doktorand genom prövoperioder av olika slag. Men det kan också finnas praktiska orsaker till att en person blir skuggdoktorand, exempelvis att ansvariga vill ha en person i ett forsknings­projekt som även ska kunna ägna sig åt andra arbetsuppgifter än enbart sin forskarutbildning. Andra faktorer som ökar risken för att situationer med skuggdoktorander uppstår är decentraliserade eller utdragna antagningsprocesser och samarbeten med externa aktörer.

Fortsatt arbete för lärosäten och kårer

Det är UKÄ:s förhoppning att de synpunkter och goda exempel som redovisas ska komma till användning i lärosätenas fortsatta arbete med att förhindra situationerna med skuggdoktorander. UKÄ vill i detta sammanhang särskilt framhålla vikten av att lärosätena tillsammans med kårerna försöker kartlägga omfattningen av problemet med skugg­doktorander vid det egna lärosätet. Lärosätena bör också samarbeta med kårerna för att nå ut till studenterna med information om skugg­dokto­rander på både svenska och engelska.