Delredovisning av uppdraget att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken

UKÄ, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat delredovisningen av regeringsuppdraget att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken. Delredovisningen består till största delen av olika kartläggningar som tillsammans bildar en plattform för det fortsatta arbetet.

De kartläggande delarna i delredovisningen är:

  • Kartläggning av vårdutbildningar inom olika utbildningsformerna och grundläggande fakta om dem.
  • Översiktlig beskrivning av vilken behörighet som krävs för studier inom högskolan och vilken behörighet vårdutbildningar inom olika utbildningsformer ger.
  • Kartläggning av de yrkesverksamma undersköterskorna respektive de gymnasialt vård- och omsorgsutbildade samt matchning mellan yrke och utbildning.
  • Kartläggning av situationen när det gäller kompetensförsörjningen inom vården.

Sammantaget ger fakta från de kartläggande delarna en plattform för det vidare arbetet. Kartläggningarna visar också på intressanta områden och frågeställningar som kan vägleda i arbetet att identifiera de vägar till vårdyrken som har störst potential att utvecklas.

Det fortsatta arbetet

I det fortsatta arbetet ska myndigheterna analysera hur olika delar av utbildningssystemet kan komplettera varandra bättre för att bidra till kompetensförsörjningen. Myndigheterna ska också identifiera möjligheter och hinder som är kopplade till systemets utformning för yrkesverksamma inom vård och omsorg att utbilda sig vidare till vårdyrken som kräver högskoleutbildning. Förslag ska också lämnas på hur utbildningsvägar kan förtydligas för de personerna är intresserade av att utbilda sig vidare.

UKÄ ska vidare analysera förutsättningar för omställning till ett hälso- och sjukvårdsyrke som kräver högskoleutbildning och lämna förslag på hur förutsättningarna kan förbättras. UKÄ ska också analysera vilka möjligheter och utmaningar som finns när det gäller utbildning i arbetsintegrerad form där studenterna kan arbeta inom hälso- och sjukvården samtidigt som de studerar.

Uppdraget ska slutredovisas senast 15 december 2022.