Rekryteringen till högskolan – i riket och per län och kommun

UKÄ tar sedan flera år tillbaka fram uppgifter över andelen som påbörjar högskolestudier vid senast 19 års, 21 års och 24 års ålder. Statistiken redovisas för landet som helhet samt per län och kommun.

Nya siffror för 2020 visar att det framförallt är direktövergången, alltså andelen som senast vid 19 års ålder har påbörjat högskolestudier, som ökat jämfört med föregående år. Denna steg från 12,7 procent 2019 till 16,1 procent 2020. Direktövergången ökade bland båda könen, men mer bland kvinnor.

Ulrika Boman som skrivit rapporten säger att statistiken utifrån län också visar att direktövergången ökat i merparten av landets län, men också att spridningen mellan länen ökat något mellan 2019 och 2020.

  • Ett län där ökningen av direktövergången till högskolestudier varit särskild stor under 2020 var Gotlands län, där andelen mer än fördubblades. Stockholms län är ytterligare ett län där direktövergången till högskolestudier ökade relativt kraftigt under 2020, säger Ulrika Boman.

Även andelarna som senast vid 21 års och 24 års ålder påbörjade högskolestudier ökade år 2020 i jämförelse med 2019, men i betydligt mindre omfattning än direktövergången och här enbart bland kvinnorna. Detta innebär att skillnaden mellan kvinnor och män i övergångsfrekvens till högre studier vid senast 19 års, 21 års och 24 års ålder har vidgats under 2020.