Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 2020

Den här rapporten visar hur de granskningar som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattade beslut om under 2020 bidrog till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i universitetens och högskolornas verksamhet.

UKÄ kan konstatera att lärosätena i stor utsträckning genomförde åtgärder för att höja kvaliteten i sina utbildningar till följd av våra granskningar. Året 2020 följde vi upp 32 förskollärar- och grundlärarutbildningar och fem forskarutbildningar i nationalekonomi som i utvärderingar under 2019 fått omdömet ifrågasatt kvalitet. 34 av 37 uppföljda utbildningar bedömdes nu hålla hög kvalitet.

Konstruktiv länkning, progression, bredd och djup

Den vanligaste kvalitetshöjande åtgärden inom uppföljningen av förskollärar- och grundlärarutbildningarna var arbete med konstruktiv länkning och progression. Revideringarna av kursplaner har stärkt undervisningen och examinationer i förhållande till examensmålen. Lärosätena har även utökat personalresurserna för att stärka studenternas möjlighet att uppnå vetenskaplig progression genom utbildningen.

Den vanligaste kvalitetshöjande åtgärden inom uppföljningen av forskarutbildningar i nationalekonomi var att ändra den allmänna studieplanen för att säkerställa tillräcklig bredd och djup i forskarutbildningsämnet. De lärosäten som medverkade i ett lärosätesövergripande doktorandnätverk arbetade med att stärka nätverkets kontinuitet och säkra kvaliteten på de kurser som ges.

Kvalitetsdrivande granskningar och utvärderingar

Lärosätena upplevde lärosätesgranskningar och utbildningsutvärderingar som kvalitetsutvecklande, om än i varierad grad. Processen upplevdes som mer kvalitetsdrivande än resultatet i sig och i flera fall har lärosätena genomfört åtgärder redan under granskningens gång. Lärosätesgranskningar upplevdes något mer kvalitetsutvecklande än utbildningsutvärderingar.

Inom lärosätesgranskningar och utbildningsutvärderingar identifierade bedömargrupperna både brister och utvecklingsområden. Vi ser att vissa bedömningsområden oftare fått omdömet inte tillfredsställande än andra. I den ordinarie lärosätesgranskningen granskades sex bedömnings-områden och bristerna fanns framförallt i två av dem: Styrning och organisation samt Jämställdhet. I utbildningsutvärderingarna granskades fyra bedömningsområden och bristerna fanns framför allt i två av dem: Utformning, genomförande och resultat samt Förutsättningar.

Tät dialog och transparenta arbetssätt

UKÄ har haft en dialog med lärosätena både inför, under och efter granskningarna. För att stödja utvecklingen på lärosätena har vi spridit resultaten av granskningarna och skapat förutsättningar för erfarenhetsutbyte. I den här rapporten ger vi flera exempel på detta, som workshoppen i den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering, att resultatet av flera kartläggningar kommunicerades till intressenter och att de har fått möjlighet att komma med synpunkter och komplettera resultaten. Vi har flyttat fram våra positioner under året, och upplever att våra intressenter uppskattar detta mer transparanta sätt att arbeta på. Det är samtidigt en vinst för UKÄ, eftersom vi snabbt får återkoppling i olika frågor.

- Det är verkligen glädjande att se att granskningarna som vi genomför har bidragit till att höja kvaliteten på utbildningarna. Ett viktigt syfte med UKÄs verksamhet är att just bidra till kvalitetsutveckling vid universitet och högskolor. Det gör vi genom ett dialogbaserat arbetssätt där goda exempel sprids och bidrar till utveckling vid fler än just den granskade utbildningen eller lärosätet, säger Karin Järplid Linde, avdelningschef på UKÄ.