Den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärktes i pandemins första fas

I vilken grad har coronapandemins konsekvenser påverkat den sociala snedrekryteringen till högskolan? Resultaten tyder, i detta tidiga skede, på att de sociala grupper som redan var överrepresenterade på högskolan före pandemin i högre grad än andra grupper sökt sig till högskolan under pandemin.

Regeringen gav 2020 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) uppdraget att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset. UKÄ har också sedan 2019 i uppdrag av regeringen att utföra en tematisk utvärdering av breddad rekrytering. Med denna PM vill vi fylla kunskapsluckor som dessa båda uppdrag har gemensamt.

Omfattande utbyggnad av högskolan och rekordmånga sökande

En tidig konsekvens av coronapandemin var att många unga blev helt eller delvis arbetslösa och att utsikterna på arbetsmarknaden generellt sett blev mycket sämre för unga. Med anledning av detta satsade regeringen redan under våren 2020 på omfattande utbyggnader av högskolan. Dessa två faktorer gjorde att rekordmånga sökte sig till högskolan hösten 2020. Att fler påbörjar högskolestudier under perioder av ekonomisk nedgång och en mer osäker arbetsmarknad är ett återkommande mönster.

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar mest

Syftet med den här studien är att undersöka i vilken grad coronapandemins konsekvenser har påverkat den sociala snedrekryteringen till högskolan. Först tittar vi på 19-åringarna och ser på vilka grupper av dessa som i högre eller lägre grad påbörjat högskolestudier under pandemin 2020 jämfört med före pandemin 2019. Avslutningsvis undersöker vi hur den sociala sammansättningen av de unga högskolenybörjarna såg ut under pandemins första år 2020 jämfört med 2019.

UKÄ följer regelmässigt upp olika grupper (framför allt utifrån kön och, nationell-, regional- och social bakgrund) och deras övergång till högskolan. Av dessa olika bakgrundsvariabler är den sociala bakgrunden av störst betydelse för benägenheten att påbörja studier på högskolan. Det mått vi använder på social bakgrund är föräldrarnas utbildningsnivå.

Störst ökning bland de redan överrepresenterade

Resultaten i denna PM är tidiga indikationer på vilka effekter pandemin kan ha fått på den sociala snedrekryteringen till högskolan. De tyder på att de sociala grupper som redan var överrepresenterade på högskolan före pandemin i högre grad än andra grupper sökt sig till högskolan under pandemin. Det syns både när vi studerar 19-åringarnas övergång till högskolan och när vi studerar de unga nybörjarstudenternas sociala sammansättning. Den sociala snedrekryteringen till högskolan kan alltså sägas ha stärkts i pandemins första fas. Vår inledande hypotes att de ungas besvärligare situation på arbetsmarknaden skulle få nya grupper att söka sig till högskolan, och att den sociala snedrekryteringen därmed skulle minska, finns det alltså inget stöd för i denna undersökning.