Fler studenter på sommarkurserna

Regeringens satsningar på sommarkurser har gett resultat, antalet studenter har ökat kraftigt det senaste året. Det visar två nya rapporter från UKÄ som följer upp regeringens satsningar ur olika perspektiv.

Regeringen gjorde en utökad satsning på sommarkurser 2020 för 18 lärosäten, en separat satsning gjordes också samma år till 27 lärosäten med anledning av coronapandemin. Flera lärosäten tog del av båda insatserna som tillsammans har bidragit till den stora ökningen av studenter på sommarkurserna det senaste året. UKÄ har tittat på båda sommarkurssatsningarna i två rapporter utifrån olika perspektiv.

Uppföljning av regeringens utökade satsning på sommarkurser

I december 2019 gav regeringen i uppdrag till 18 lärosäten att från och med 2020 anordna fler relevanta sommarkurser. Syftet var att främja mer effektiva studier och göra det möjligt att ta examen snabbare inom framförallt lärarutbildningen.

Regeringens satsning har gett resultat. Vår uppföljning visar en stor ökning av antalet studenter på de 18 lärosäten som haft i uppdrag att anordna fler sommarkurser. Antalet sommarstudenter på dessa lärosäten har ökat från drygt 22 000 år 2019 till drygt 40 000 år 2020, det vill säga en ökning med 81 procent. Det kan jämföras med ökningen på de lärosäten som inte tagit del av satsningen, som var 66 procent.

Flera lärosäten uppger i intervjuer som vi genomfört inom uppföljningen, att satsningen har medfört att de har anpassat sina utbildningar för att studenter snabbare kan nå en lärarexamen eller utöka sin behörighet som lärare med hjälp av sommarkurser.

Andelen studenter med en tidigare examen eller som redan är ute i arbetslivet har ökat på sommarkurserna. Det kan tyda på att fler studenter har läst sommarkurser med syftet att stärka sitt livslånga lärande. Även andelen äldre studenter har ökat under perioden för satsningen, men minskade det senaste året.

Uppföljningen visar också att studenternas prestationer på sommarkurser har gått ner över tid, i samband med att antalet studenter på sommaren har ökat.

– Det skulle kunna förklaras med att alla studenter inte studerar på sommaren i syfte att ta poäng, exempelvis för att de använder sommarkurserna som livslångt lärande. Vi kan inte helt förklara de minskade prestationerna enbart baserat på det här underlaget. Men vi tror att andelen studenter som klarade sina poäng på sommarkurser 2020 förväntas öka vid fortsatt uppföljning, eftersom den studentgruppen har haft en kortare uppföljningstid, säger Amanda Bjernestedt, utredare på UKÄ.

Satsning på sommarkurser i samband med coronapandemin

I samband med coronapandemin våren 2020 gjorde regeringen också en satsning och tilldelade 27 lärosäten sammanlagt 127 miljoner för att ta emot 1 500 helårsstudenter sommaren 2020.

Totalt studerade 44 880 studenter på sommaren 2020 på samtliga lärosäten – en ökning med 19 240 studenter. Precis som högskolan i övrigt var det fler kvinnor än män som studerade på sommaren och de flesta studerade på distans.

Antalet kurser ökade inte i någon större omfattning, utan i första hand satsade lärosätena på att utöka befintliga kurser.

Analysen visar att humaniora och teologi samt juridik och samhällsvetenskap är de två ämnesområden med flest antal registreringar, inom dessa två områden fördubblades antalet registreringar. Ännu större ökning av antalet studenter var det inom områdena naturvetenskap och teknik som såg en ökning med 104 respektive 174 procent i antalet registreringar 2020 jämfört med 2019.

Det är få högskolenybörjare bland sommarstudenterna. Majoriteten av sommarstudenterna var registrerade i högskolan under våren. Framför allt var det studenter som var registrerade på program vårterminen 2020 som fortsatte att studera under sommarterminen.