Kraftigt minskad aktivitet på campus under coronapandemin

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har undersökt om och hur aktiviteten på campus har förändrats som en konsekvens av regeringens beslut för att minska smittspridningen under pandemin. För att göra det har UKÄ följt mobiltelefonaktiviteten på åtta campus mellan januari 2019 och april 2021. Resultaten visar på en kraftigt minskad aktivitet och att lärosätena snabbt ställde om stora delar av verksamheten från campus till hemarbete och distansstudier.

UKÄ har av regeringen fått i uppdrag att följa upp konsekvenserna av coronaviruset på högskolans verksamhet. Syftet med den här studien är att undersöka studenternas och personalens aktivitet på ett antal campus under coronapandemin samt hur denna aktivitet har påverkats av restriktionerna för att minska smittspridningen.

Diagram som visar aktiviteten på campus och restriktionerna.

Diagram som visar aktiviteten på campus och restriktionerna.

Campusaktivitet påverkades av restriktioner

Coronapandemin har lett till genomgripande konsekvenser på högskolan. Aktiviteten på campus sjönk kraftigt i mars 2020 som en följd av regeringens rekommendation att all undervisning på högskolan skulle ske på distans. Under inledningen av hösten 2020 ökade aktiviteten på campus, men minskade sedan kraftigt igen i samband med den tilltagande smittspridningen.

Att regeringen tog bort rekommendationen om distansundervisning 15 juni 2020 var en förutsättning för att lärosätena skulle kunna öppna upp campus under hösten 2020.

– Vi har sett att det skett på vissa campus, men aktiviteten minskade igen under senhösten 2020 när smittspridningen i samhället ökade. När regeringen den 24 november förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare var aktiviteten redan låg på campus och ändringen verkar inte ha lett till ytterligare minskningar i aktiviteten på campus. Lärosätena har själva alltså agerat för att bidra till att minska smittspridningen innan regeringsbeslutet, säger Fredrik Svensson, senior utredare på Analysavdelningen, UKÄ.

När restriktionerna lättas i samband med att smittspridningen minskar och andelen vaccinerade ökar framöver, kommer vi att kunna fortsätta följa hur aktiviteten på campus förändras och eventuellt återgår till en ny normalnivå.

För studien har UKÄ använt en tjänst som innehåller uppgifter om mobiltelefoners geografiska position och förflyttning inom ett givet område. Tjänsten är anonymiserad och aggregerad.


Beslut och åtgärder med potentiellt stor påverkan på aktiviteten:

  • 18 mars 2020: Regeringen rekommenderar att universitet och högskolor ska gå över till distansundervisning.
  • 29 mars 2020: Regeringen beslutar om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
  • 15 juni 2020: Regeringen tar bort rekommendationen om distansundervisning.
  • 24 november 2020: Regeringen fattar beslut om ändring av förordningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare.
Lärosäten och campus som ingår i undersökningen:

Lärosäte

Campus

Linköpings universitet

Linköping

Örebro universitet

Örebro

Stockholms universitet

Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan och Försvarshögskolan

Stockholm

Karlstads universitet

Karlstad

Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna

Uppsala

Umeå universitet

Umeå

Luleå tekniska universitet

Luleå