Hur förbereder lärarutbildningarna för arbete i den kommunala vuxenutbildningen? Redovisning av ett regeringsuppdrag

Bilden av hur lärosätena förbereder studenterna för arbete inom komvux är tydlig: förberedelserna är eftersatta. Det finns brister i både yrkeslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen. Bristerna gäller innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan, den verksamhetsförlagda utbildningen och de ämnesinriktade studierna.

Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor inom ramen för ämneslärar- och yrkeslärarutbildningarna förbereder studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning (komvux). Syftet med uppdraget är att ge en översiktlig nationell bild och bidra till lärosätenas kvalitetsarbete.

Brister inom flera delar av utbildningen

Yrkeslärar- och ämneslärarutbildningen ger behörighet att undervisa i både ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi har kartlagt och analyserat hur yrkeslärar- och ämneslärarutbildningarna förbereder studenterna för arbete i komvux utifrån kraven i examensordningen, som bland annat anger att studenten ska visa kännedom om vuxnas lärande.

Bilden av hur lärosätena förbereder studenterna för arbete inom komvux är tydlig: Det finns brister inom flera delar av utbildningen i både yrkeslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen. Bristerna gäller såväl innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan som den verksamhetsförlagda utbildningen och de ämnesinriktade studierna. Varför det är så har vi inte ett entydigt svar på, utan skälen är flera och förmodligen samverkande.

Vi ser därför ett behov av initiativ och åtgärder inom flera områden och på olika nivåer. Vi föreslår bland annat:

  • en bred översyn av lärarutbildningen tillsammans med ett omtag i synen på en lärares utbildning och yrkesliv
  • en justering av examensmålen för yrkeslärar- och ämneslärarutbildningarna
  • att Skolverket får uppdrag och resurser för att beställa kompletterande utbildning för lärare inom komvux.

Vi rekommenderar lärosätena

  • att öka alla studenters kännedom om vilka behörigheter de får i och med sin examen
  • att verka aktivt för att erbjuda studenterna att genomföra sin VFU inom vuxenutbildningen
  • att öka utbytet och samverkan med vuxenutbildningen
  • att utse personer med erfarenhet av vuxenutbildningen till programråd och andra beslutande och rådgivande organ
  • att uppmuntra praktiknära forskning och utvecklingsinsatser som vuxnas lärande.