Arbetsliv och samverkan - en kartläggning av hur arbetsliv och samverkan kommer till uttryck i UKÄ:s granskningar

Kartläggningen visar bland annat att bedömarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och utbildningsutvärderingar identifierar strukturer som möjliggör samarbete med arbetslivet och dess representanter. Ett tydligt exempel är att rutiner för samverkan med arbetslivet finns med i planeringen när nya utbildningar ska inrättas. Och i analysen när en utbildnings användbarhet utvärderas.

I Universitetskanslersämbetets uppdrag ingår att utvärdera hur lärosätena genomför och klarar av sitt uppdrag. Arbetsliv och samverkan ingår som ett bedömningsområde i våra utvärderingar. Den här rapporten är en kartläggning av ett urval av bedömargruppernas yttranden om hur lärosätena arbetar med arbetsliv och samverkan.

Samverkan på alla nivåer

På grundnivå och avancerad nivå, i detta fall lärarutbildningarna, handlar samverkan i stor utsträckning om att hämta in erfarenheter från professionen. Exempel på det är yrkesverksamma lärare som undervisar i den lärosätesförlagda undervisningen. Andra delar av samverkan på lärarutbildningarna består av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), studiebesök, alumnverksamhet samt samarbeten via olika former av nätverk och kontakter med det omgivande samhället.

På forskarutbildningsnivå handlar yttrandena till stor del om att utveckla utbildningarnas och forskningens relevans samt olika former av samverkansaktiviteter. Exempel på detta är doktorandernas muntliga och skriftliga kommunikation om forskning, deltagande i kurser, konferenser, samverkan i Sverige och utomlands via kontakter och nätverk samt aktiviteter som bidrar till att lära ut och att utveckla samhället.

Strategier utan tydlig uppföljning

Lärosätena har, med något undantag, visions- och strategidokument som tydligt skriver fram samverkan med det omgivande samhället. Kartläggningen visar att det inte är tydliggjort hur lärosätena värderar, bedömer och följer upp den samverkan som sker med arbetslivet och hur de tar tillvara resultaten. Exempelvis hur följs alumnverksamheten upp och hur tolkas alumnernas erfarenheter i förhållande till uppdraget att förbereda studenterna och doktoranderna för att möta förändringar i arbetslivet?