Pedagogiska och tekniska utmaningar under pandemin – yttranden från högskolesektorn

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för lärosätenas verksamhet och drivit på digitaliseringen. Omställningen har överlag gått blixtsnabbt och bra, men långtifrån smärtfritt. Restriktioner om social distansering har gjort att en stor del av den undervisning som normalt hålls på campus helt eller delvis har genomförts på distans och online.

På kort tid har personal, lärare och studenter behövt anpassa sig till nya förutsättningar och till arbete och studier i en digital miljö. Fem organisationer berättar om hur de upplevt omställningen under 2020.

Zoom underlättade

Tillgången på det digitala mötesverktyget Zoom (och liknande verktyg) har varit avgörande för de stora omställningar som krävdes. Läget för den högre utbildningen hade sett annorlunda ut om den infrastrukturen inte redan hade varit etablerad på lärosätena när krisen slog till. Trots detta varierade utgångsläget inom och mellan lärosätena i början av pandemin. Lärosäten och utbildningar med erfarenhet av e-lärande och distansutbildning kunde dra nytta av den kompetens och infrastruktur för digital undervisning som de hade byggt upp.

Lösningar genom grupper på Facebook

Omställningsprocessen har präglats av ett akut behov att hitta lösningar och att dela kunskap med varandra på ett nationellt och internationellt plan, till exempel i olika stödgrupper på Facebook. Högskolans personal, enskilda lärare, högskolepedagogiska enheter, IKT-pedagoger och lärosätesbiblioteken har arbetat intensivt för att fortsätta leverera högre utbildning.

Utmaningar finns

Samtidigt har det varit en utmaning att hantera de färdighetsmoment som inte kan överföras till ett digitalt format, som praktiska moment inom de konstnärliga utbildningarna och vårdutbildningarna. Digital examination visade sig också innebära svårigheter. Dessutom upplever studenter att deras resultat har försämrats och en del studenter med funktionsnedsättning har inte fått tillräckligt stöd.

Tror på fortsatt verksamhet på distans

Flera tror att mer av lärosätenas verksamhet kommer att bedrivas på distans efter pandemin och att resandet därmed kommer att minska. Det blir också viktigt att utveckla en särskild pedagogisk digital kompetens i framtiden.

Fem organisationer har svarat på tre frågor

Fem organisationer som representerar lärosätena, lärarna och studenterna har lämnat in ett yttrande med svar på tre frågor:

  • Vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter hade övergången till distansundervisning 2020?
  • Vilka tekniska utmaningar och möjligheter hade övergången till distansundervisning 2020?
  • Vilka förändringar kan komma att bli bestående och vilka kommer att upphöra?

Läs yttrandena här

Yttranden ger tillsammans en bild av läget. Varje organisation valde själv det tillvägagångssätt som de bedömde var rimligast och bäst för ett yttrande. De flesta bygger på enkätundersökningar. Läs yttrandena från de fem organisationerna här: