20 år av konstnärliga utbildningar

I en ny rapport sammanställer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) erfarenheter av konstnärliga utbildningar under de senaste 20 åren av utvärderingsaktiviteter.

UKÄ och dess föregångare Högskoleverket har under lång tid genomfört kvalitetsgranskande aktiviteter i form av framför allt utbildningsutvärderingar och examenstillståndsprövningar. De konstnärliga utbildningarna och deras ankomst i sektorn innebar nya utmaningar för både lärosäten samt UKÄ och dess föregångare.

De konstnärliga utbildningarna gjorde sitt intåg inom högre utbildning genom 1977 års högskolereform. Vissa blev delar av universiteten i Göteborg, Lund, Luleå och Umeå, medan andra blev egna lärosäten, som de konstnärliga högskolorna i Stockholm. Utbildningarna har sedan dess genomgått flera förändringar med nya lärosäten som fått examenstillstånd, namnbyten och sammanslagningar.

Rapporten inleds med en kortfattad beskrivning av de konstnärliga utbildningarnas historik. Sedan summeras de examenstillståndsprövningar och utbildningsutvärderingar av konstnärliga examina, samt de granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som UKÄ och dess föregångare har ansvarat för.

- Sammanställningen har belyst många utmaningar med att utvärdera konstnärliga utbildningar, berättar Erik Kyhlberg, utredare på UKÄ. Bedömare har till exempel reflekterat över på vilka sätt som musikaliska och gestaltande arbeten kan eller ska dokumenteras, för att en utbildning ska kunna utvärderas. Samt att vissa problem som de uppmärksammat hos konstnärliga utbildningar på forskarnivå sannolikt kan härledas till att det fortfarande är få lärosäten som har rätt att utfärda dessa examina.