Kraftig ökning av disciplinärenden

En genomgång av besluten i disciplinärenden visar att 2 466 studenter blev föremål för en disciplinär åtgärd 2020. Det är en ökning med cirka 61 procent från 2019 när antalet var 1 528, och med 86 procent sedan 2018 när antalet var 1 326.

Den vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder har under de år som UKÄ samlat in uppgifter varit plagiering. Detta skedde i 1 330 fall år 2020 (54 procent av alla ärenden, en minskning från år 2019 då andelen var 68 procent). Otillåtet samarbete har dock ökat mycket kraftigt under 2020 jämfört med 2019 (763 fall mot 144, en ökning från 9 till 31 procent).

Coronapandemin påverkar mängden ärenden

UKÄ har sedan 2020 i uppdrag att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet av beslut och insatser som genomförts med anledning av coronaviruset. Med anledning av detta har UKÄ bett lärosätena att svara på om de har sett en ökning av antalet disciplinärenden på grund av covid-19. Av de lärosäten som har svarat på frågorna om covid-19:s eventuella påverkan på antalet disciplinärenden menar 25 av dem (75 procent) att de har sett en ökning som de bedömer/tror beror på covid-19.

– Omställningen skedde med väldigt kort varsel, vilket gjort att information och kommunikation runt vilka regler som gäller inte har hunnits med enligt lärosätena. Det har också funnit en brist på kontrollfunktioner vid digitala examinationer, och en osäkerhet på lärosätena på vad för kontroller de faktiskt får göra, säger Stefan Axelsson, verksjurist på UKÄ.


Antal disciplinärenden 2011-2015, 2018-2020

Antal disciplinärenden 2011-2015, 2018-2020

Kort om disciplinärenden och UKÄ:s rapport:

  • UKÄ har ansvar för den juridiska tillsynen för universitet och högskolor i Sverige.
  • UKÄ:s granskning omfattar de statliga universiteten och högskolorna och de tre större enskilda lärosätena, dvs lärosäten som drivs av andra utbildningsanordnare än staten, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
  • Studenter som gör sig skyldiga till olika typer av fusk eller förseelser kan varnas eller stängas av från studierna upp till sex månader.
    - Vid varje statligt universitet och högskola finns en disciplinnämnd som beslutar i disciplinärenden. Disciplinnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen.
  • Åren 2019 och 2020 har disciplinärendena granskats utifrån volym och uppdelat på kön. Rapporten jämför med uppgifterna för 2011 – 2015 och 2018. När det gäller uppgifterna från 2015 har UKÄ utgått från inhämtade, men tidigare opublicerade uppgifter. Några uppgifter för 2016 – 2017 har inte hämtats in från lärosätena.