Ny kartläggning om studentperspektiv i kvalitetssäkringssystemet

I en ny rapport har vi kartlagt hur studentperspektivet kommer till uttryck i det nationella kvalitetssäkringssystemet. Syftet är bland annat att bidra med underlag för diskussion om hur studenters medverkan och inflytande fungerar i lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Kartläggningen visar bland annat att:

  • studentperspektivet i UKÄ: s granskningar fyller en utvecklande funktion
  • bedömarna i hög grad fångar upp de problem och goda exempel som finns i lärosätenas arbete med studentinflytande och studentmedverkan.
  • bedömare från de olika komponenterna pekar på brister och utvecklingsbehov inom liknande områden, på både utbildningsnivå och lärosätesnivå.

- Vi ser att det finns flera goda exempel på hur lärosätena arbetar med att öka studenternas deltagande och engagemang ute på lärosätena men det finns fortfarande många utvecklingsområden för lärosätena att arbeta vidare med. Hur det skapas förutsättningar för studenter att delta i kvalitetssäkringen och utvecklingen av utbildningar är en viktig kvalitetsfråga, säger Ellinor Alvesson, en av rapportskrivarna.

- Studentinflytande är en grundläggande förutsättning för kvalitetsutveckling och något som måste stöttas och värnas. Sveriges förenade studentkårer delar bilden som kartläggningen lyfter fram att granskningarna i hög grad lyfter upp problem och goda exempel som finns på lärosätena, säger Simon Edström, ordförande på SFS. Vi delar även bilden att det finns ett arbete att göra inom det kommande metodutvecklingsarbetet i att se hur det nationella systemets olika komponenter kan stärka varandra. Vi vill dock gärna se en diskussion rörande vad en lägsta acceptabel nivå är för lärosätenas arbete för att främja studentinflytande.

Utmaningar

De utvecklingsområden som framkommer i rapporten är att de formella rättigheterna för studenter att delta i kvalitetsarbetet ofta finns på plats men att flera lärosäten och utbildningar har utmaningar med den faktiska studentrepresentationen och studentengagemanget. Utmaningen manifesteras vanligtvis av svårigheter att rekrytera studentrepresentanter till beslutande och beredande organ. Det är också vanligt att svarsfrekvensen i kurs- och programvärderingar är för låga för att användas som tillförlitliga underlag för kvalitetsutveckling.

- Gällande rekrytering av studentrepresentanter till beredande och beslutande organ finns mycket som kan göras i ömsesidigt samarbete mellan lärosäte och studentkår och rapporten nämner några av dessa. SFS ser positivt på en framtida dialog om detta viktiga ämne med såväl UKÄ som högskolesektorn i sin helhet framöver, säger Simon Edström, ordförande på SFS.

Ytterligare en återkommande och gemensam utmaning är behovet av informationsspridning – utbildningsutvärderingarna pekar återkommande på att kunskap om möjligheten till studentinflytande är bristfällig. I granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete handlar problemet vanligtvis om bristande information om åtgärder och hur information tas om hand i kvalitetssäkringssystemet.

Katarina Nordström, en annan av rapportskrivarna, framhåller studenternas mångsidiga roll.

- När man läser flera yttranden så här och dessutom växlar mellan utbildningsnivå och lärosätesnivå blir det extra tydligt vilken mångsidig roll studenterna kan ha på ett lärosäte. Studenterna är representanter, intressenter, de kan vara medskapare av utbildningskvalitet på massa olika vis och därtill blir de naturligtvis också ett resultat av utbildningen. Lärosätet har att förvalta alla dessa roller och måste nog se till komplexiteten i studenternas deltagande och inflytande för att det ska fungera.

Anders Söderholm betonar vikten av studentperspektivet i våra granskningar:

- Studenternas medverkan i kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor är inte bara lagstadgat, det är också en nödvändighet för att på sikt kunna garantera att utbildningskvaliteten också utvecklas och stärks. Därför är det centralt att visa på vad som kommit fram i UKÄ:s granskningar gällande studenternas möjligheter att utöva sitt inflytande över utbildning och studiesituation.