Lärosätenas användning av lokalt beslutade urvalsgrunder

I regleringsbreven för budgetåret 2019 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att i samarbete kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning.

Lokala urvalsgrunder kan bestå av andra särskilda prov än högskoleprovet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och andra sakliga omständigheter för utbildningen. Vid urvalet till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare ska platserna fördelas med minst en tredjedel på grundval av betyg, minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet och högst en tredjedel med lokala urvalsgrunder.

Resultaten i korthet

  • lärosätena använder lokalt beslutade urvalsgrunder i en begränsad omfattning
  • utbildningar med konstnärlig och hantverksmässig inriktning har den största andelen bland de utbildningar som använder lokalt beslutade urvalsgrunder
  • personer vars föräldrar har en låg utbildningsnivå har högre sannolikhet att antas genom lokalt beslutade urvalsgrunder
  • personer som antas genom lokalt beslutade urvalsgrunder har högre sannolikhet att ta examen jämfört med dem som antas i andra urvalsgrupper
  • kvinnor som antas genom lokalt beslutade urvalsgrunder har högre sannolikhet att ta examen (jämfört med andra urvalsgrupper) än vad män har
  • personer med utländsk bakgrund som antas genom lokalt beslutade urvalsgrunder har högre sannolikhet att ta examen (jämfört med andra urvalsgrupper) än vad personer med svensk bakgrund har.

Goda nyheter för breddad rekrytering

Rasmus Sundin är utredare på UKÄ. Han konstaterar att resultaten i denna analys är goda nyheter, om politikens och lärosätenas syfte med lokalt beslutade urvalsgrunder är att anta personer med andra förmågor än sådana som mäts genom gymnasiebetyg och högskoleprov.

Analysen visar också att lokalt beslutade urvalsgrunder kan bidra till att personer med olika social bakgrund får fler vägar in till högre utbildning. - Detta kan te sig som särskilt viktigt när den sammantagna sociala snedrekryteringen till högskolan inte tycks ha minskat över tid, fortsätter Rasmus.

När analysen särskiljer lämplighet från social bakgrund visar undersökningen att det går att uppnå båda målen. Lokalt beslutade urvalsgrunder kan leda till rekrytering av studenter som har större möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen, samtidigt som de i viss mån har en annan social bakgrund än de som antas i andra urvalsgrupper. UKÄ har även tidigare visat att social bakgrund har mycket liten betydelse för avhoppsfrekvensen, avslutar Rasmus.

Prov är den vanligaste lokala urvalsgrunden
Det totala utbildningsutbudet till höstterminen 2019 bestod av 1 706 programutbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare och omfattar minst 120 högskolepoäng. Utbildningsprogram som leder till konstnärlig examen ingår inte. Bland dessa 1 706 användes lokala urvalsgrunder till 132 program vid 28 lärosäten. Prov är den urvalsgrund som främst används i det lokala urvalet och lärosätena anger att det främsta syftet med att använda lokala urvalsgrunder är att pröva särskilda färdigheter hos de sökande. En dryg tredjedel av de programutbildningar som använder lokala urvalsgrunder gör det till mer än en tredjedel av utbildningsplatserna.