UKÄ har följt upp lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda föreskrifter. Syftet är att stärka lärosätenas arbete, särskilt i fråga om hur och var föreskrifterna görs tillgängliga.

I uppdraget har UKÄ bland annat kartlagt hur ett antal lärosäten publicerar föreskrifter och andra styrdokument på sina webbplatser. Ett antal lärosäten har intervjuats och en referensgrupp har fått lämna synpunkter under arbetets gång.

Lärosätenas arbete med föreskrifter och andra styrdokument skiljer sig åt relativt mycket. Skillnaderna består bland annat i hur föreskrifter och andra styrdokument betecknas, hur de utformas och hur de tillgängliggörs för personal, studenter och allmänhet.

Regeringen har inte beslutat hur lärosätenas föreskrifter ska kungöras. Enligt UKÄ:s uppfattning är det därför nödvändigt för lärosätena att komma fram till alternativa sätt för tillgängliggörande som tillgodoser de behov som ligger bakom bland annat reglerna om kungörande.

UKÄ anser att arbetet med föreskrifter måste få en tydligare och mer enhetlig prägel och har därför tagit fram en grundläggande och gemensam modell som skulle kunna användas av lärosätena. Modellen skulle stärka rättssäkerheten för studenter och andra som berörs av föreskrifterna. Ett syfte med den grundläggande modellen är också att stärka lärosätenas eget arbete med föreskrifter. Den skulle också kunna vara en grund för regeringen att besluta att universitet och högskolor kungör föreskrifter på annat sätt än i författningssamlingar. UKÄ avvaktar dock regeringens ställningstagande innan UKÄ genomför några ytterligare åtgärder inom området.