Examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön

UKÄ har i uppdrag av regeringen att följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda nya examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön. Syftet med uppföljningen är att stärka lärosätenas arbete. Inom ramen för uppdraget har UKÄ skickat enkätfrågor till utvalda lärosäten, myndigheter och organisationer.

Samtliga lärosäten har svarat att de skulle bevilja en ansökan om nytt examensbevis från en person som har ändrat juridiskt kön, förutsatt att ansökan är fullständig och inga andra hinder finns. Vid genomgången av lärosätenas svar framkommer dock vissa skillnader i uppfattning och syn på hantering. Vidare väcks vissa rättsliga frågor. I syfte att stärka lärosätenas arbete redogör UKÄ i den här rapporten för myndighetens bedömning av några av dessa frågeställningar.

Rättslig grund för att utfärda ett nytt examensbevis

UKÄ bedömer att ett lärosäte, i enlighet med 38 § förvaltningslagen, har en skyldighet att ändra ett tidigare beslut om examensbevis som lärosätet har meddelat, om den person som ansöker kan styrka att personen har fått ett nytt personnummer efter ändrat juridiskt kön. UKÄ utgår i sin bedömning från att det utfärdade examensbeviset utgör själva beslutet i ärendet.

Datering och undertecknande av det nya examensbeviset

Enligt 31 § förvaltningslagen ska det finnas en handling som bland annat visar dagen för utfärdandet av det nya examensbeviset och vem som är beslutsfattare. UKÄ bedömer därmed att det inte finns någon möjlighet att bakdatera ett nytt examensbevis, eller ange någon annan beslutsfattare än den som fattar beslutet om det nya examensbeviset.

Hantering av och hänvisning till det tidigare examensbeviset

UKÄ bedömer att ett nytt examensbevis bör innehålla en uppgift om att det nya examensbeviset ändrar och ersätter ett tidigare utfärdat examensbevis. UKÄ bedömer även att det i det nya examensbeviset bör anges när det tidigare examensbeviset utfärdades, så att det tydligt framgår vilket examensbevis det nya examensbeviset ersätter. UKÄ bedömer vidare att det tidigare examensbeviset inte behöver återlämnas, oavsett om det är utfärdat i pappersformat eller digitalt. När det gäller övrig information i det nya examensbeviset konstaterar UKÄ att det nya examensbeviset kommer innehålla personens nya personuppgifter. UKÄ anser däremot att information om varför personuppgifterna har ändrats inte bör anges i det nya examensbeviset, eftersom en sådan uppgift i examensbeviset skulle kunna bli offentlig.

Övriga frågor som tas upp i rapporten

I rapporten tar UKÄ även upp frågor om spårbarhet i register och arkiv, vad som händer om en examen eller ett examenstillstånd har upphört att gälla, vad som händer om det utfärdande lärosätet har upphört att existera samt vad som gäller för enskilda utbildningsanordnare.

Fortsatt nationell samordning

Det är ur ett rättssäkerhetsperspektiv viktigt att ansökningar om nya examensbevis från personer som har ändrat juridiskt kön behandlas på ett likartat sätt, oavsett vilket lärosäte som handlägger ansökan. Syftet med regeringens uppdrag till UKÄ är att stärka lärosätenas arbete med att utfärda nya examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön. UKÄ bedömer att de ställningstaganden som görs i denna redovisning av uppdraget löser de viktigaste rättsliga frågor som lärosätena står inför. Behovet av fortsatt nationell samordning kan ske genom UKÄ:s uppföljning av lärosätenas rättstillämpning inom ramen för myndighetens tillsynsuppgift, men även genom arbete inom ramen för Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) samverkan. Det borde därför finnas goda förutsättningar för att universitet och högskolor i fortsättningen kommer att hantera de rättsliga frågorna på ett likartat sätt.