Etablering på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning

Under de senaste åren har regeringen ökat satsningen på kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i rapporten Etablering på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning- personer med utländsk utbildning följt upp lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare som genomgått en kompletterande utbildning.

Uppföljningen i den här rapporten avser kompletterande utbildningar för lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare. I baspopulationen på cirka 1 780 studenter ingår de som var registrerade läsåren 2014/15–2016/17. Av dem var 83 procent kvinnor och 17 procent män.

De flesta är etablerade efter ett år

Av dem som fullföljt en kompletterande utbildning 2014/15–2016/17 i de aktuella utbildningarna var 74 procent etablerade efter ett år, det vill säga de hade en god ställning på arbetsmarknaden. 13 procent hade en osäker ställning, vilket innebar en relativt låg arbetsinkomst eller förekomst av arbetslöshet under året. En något lägre andel (11 procent) hade en svag ställning på arbetsmarknaden, det vill säga de hade mycket låg arbetsinkomst samt förekomst av arbetslöshet under stor del av året. 2 procent stod utanför arbetsmarknaden, vilket innebar att de helt saknade arbetsinkomst. Det var nästan samma andel kvinnor som män som var etablerade ett år efter fullföljd utbildning, 74 procent av kvinnorna jämfört med 75 procent av männen.

Anna Bengtsson, utredare på UKÄ, har varit ansvarig för uppföljningen. Hon noterar att det är glädjande med ett så pass positivt resultat när det gäller etablering på arbetsmarknaden för de personer med utländsk högskoleutbildning som gått en kompletterande utbildning här i Sverige. Många av utbildningarna leder också till yrken som vi har brist på i Sverige, och till en gynnsam arbetsmarknad.- Det är ett sätt att ta tillvara på den utbildning och kunskap utländska akademiker tar med sig till Sverige, konstaterar Anna.

Det är ett sätt att ta tillvara på den utbildning och kunskap utländska akademiker tar med sig till Sverige

Högst etableringsgrad för tandläkare

Etableringsgraden varierade mellan de olika kompletterande utbildningarna. Lärarutbildningen var den klart största av utbildningarna och där var etableringsgraden 73 procent för samtliga efter ett år. Utbildningen till jurist var den minsta och där var 65 procent etablerade på arbetsmarknaden efter ett år. Högst etableringsgrad hade de som genomgått tandläkarutbildningen, där var etableringsgraden 83 procent efter ett år och nästan lika hög, 81 procent, var den för sjuksköterskeutbildningen. Däremot hade läkarutbildningen en något lägre etableringsgrad med 74 procent. Det var också den enda av utbildningarna där kvinnorna hade en högre etablering än männen ett år efter fullföljd utbildning. För kvinnor var andelen etablerade 78 procent och för männen 70 procent.

Andelen etablerade ökar över tid

Andelen etablerade ökade väsentligt med tid efter utbildning. För samtliga ökade etableringen från 74 procent till 84 procent efter två år och till 86 procent efter tre år. Ökningen var större för kvinnor än för män. Tre år efter utbildningen var andelen etablerade kvinnor 87 procent jämfört med 81 procent män.

I jämförelse med de examinerade på motsvarande ordinarie utbildningar tog det något längre tid för de som gick en kompletterande utbildning att etableras, men skillnaden minskade betydligt efter några år.

- Ett annat viktigt resultat är att etableringsgraden är betydligt lägre för dem som inte fullföljer utbildningen. De kompletterande utbildningarna verkar kunna vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, avslutar Anna.

Etablerad på arbetsmarknaden
I undersökningen definieras en person som etablerad på arbetsmarknaden det aktuella året om hen är sysselsatt i november månad, har en arbetsinkomst under året som överstiger 241 900 kronor och inte varit arbetslös någon gång under året. Definitionen avser alltså personer som har en god ställning på arbetsmarknaden.

Senare i vår publicerar UKÄ uppgifter som omfattar alla examinerade i högskolan på grundnivå och avancerad nivå.