UKÄ föreslår nya indikatorer till budgetpropositionen

UKÄ föreslår att regeringen följer upp målet för universitet och högskolor med elva indikatorer. Indikatorerna är valda för att tillsammans ge en helhetsbild av hur väl målet uppfylls.

Målet för universitet och högskolor i budgetpropositionen är att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt. Varje år följer regeringen upp målet med hjälp av ett antal indikatorer, som ska mäta det som målet avser. Under 2020 fick UKÄ ett regeringsuppdrag att se över de indikatorer som regeringen använder och att vid behov föreslå förändringar.

UKÄ:s översyn visar att det finns ett behov av förändrade indikatorer. Flera av de befintliga indikatorerna är svåra att tolka i relation till måluppfyllelsen och endast en av de sju indikatorerna ger ett internationellt perspektiv. UKÄ lämnar därför förslag på nya indikatorer för uppföljning av målet.

UKÄ:s föreslår följande indikatorer:

 1. Lärosätenas utgifter för utbildning per student
 2. Andel med doktorsexamen bland forskande och undervisande personal
 3. Undervisningstid – antal studenter per undervisningsårsverke
 4. Andel etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen
 5. Andel studenter på generella program och yrkesexamensprogram som tar examen inom nominell studietid plus tre år
 6. Andel studenter som tar examen inom nominell studietid plus tre år, internationell jämförelse
 7. Andel doktorander som tar en doktorsexamen inom åtta år
 8. Andel vetenskapliga artiklar som är bland de 10 procent högst citerade internationellt
 9. Beviljade medel från Horisont Europa i relation till befolkningen
 10. Lärosätenas utgifter för forskning per student
 11. Antal forskningspublikationer per publikationstyp

UKÄ vill samtidigt understryka att indikatorer inte ger hela bilden. Både kvalitet och effektivitet är begrepp som är svåra att fånga med några få mått. Det är därför viktigt att komplettera indikatorerna med annan information och analys.