Kvinnor fortsätter utbilda sig – och bidrar till kompetensförsörjningen inom bristyrken

Det är kvinnor som redan har tagit en examen som återvänder till högskolan för att vidareutbilda sig. Bland äldre återvändande studenter är kvinnor överrepresenterade på i stort sett alla utbildningar. Allra störst är könsskillnaden inom specialpedagogik och specialistsjuksköterskeutbildning.

Livslångt lärande är en aktuell fråga för hela det svenska samhället, inte minst med tanke på den pågående pandemin och ökande arbetslöshet som följer i dess spår. Svensk högre utbildning omfattar sedan länge inte bara utbildning av ungdomar efter avslutad gymnasieskola utan även utbildning av äldre studenter med olika syften med sina studier. Möjligheterna att återvända till högskolan eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet för att få ny kompetens, fördjupa tidigare studier eller specialisera sig är goda i Sverige.

För svenska studenter är studierna avgiftsfria och alla studenter har rätt till studiemedel, även i hög ålder. Vi kan också konstatera att de ökade möjligheterna att studera på distans påverkat de äldre studenternas val i hög utsträckning. Allt detta ger goda förutsättningar för livslångt lärande.

Äldre kvinnors högskolestudier positiva för kompetensförsörjningen i vård och skola

I 2020-års forskningspolitiska proposition föreslår regeringen att det i högskolelagen anges att lärosätena i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande. En ny studie från UKÄ visar att äldre studenters högskolestudier i hög utsträckning bidrar till kompetensförsörjningen inom vården och skolan. När vi studerat flöden mellan olika typer av yrken efter kvalifikationsnivå indikerar resultaten också att de äldre studenternas högskolestudier i många fall leder till en karriärutveckling för individen. Högskolan har dessutom på ganska kort tid kunnat öka antagningen av studenter i samband med förändringar på arbetsmarknaden och det har gjorts möjligt genom att regeringar skjutit till resurser.

Du kan läsa mer om hur studenterna använder högskolan ur ett kompetensförsörjningsperspektiv i rapporten Så använder studenterna högskolan som pdf. Pdf, 3.8 MB.