Utvärdering av nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Universitetskanslersämbetets nuvarande granskningssystem för att säkra kvaliteteten i den svenska högskolan togs i bruk 2017 och pågår till och med 2022.

UKÄ fick i sitt regleringsbrev 2016 i uppdrag att tre år efter att kvalitetssäkringssystemet infördes, göra en extern uppföljning och utvärdering av om systemet har varit kvalitetsdrivande för såväl lärosätena som deras utbildningar. Utvärderingen, som genomförts 2019-2020 av Faugert & Co. Utvärdering, har syftat till att undersöka effekterna av kvalitetssäkringssystemet samt att ge rekommendationer till UKÄ om hur kvalitetssäkringssystemet kan utvecklas.

UKÄ kommer att redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2021. I myndighetens återrapportering kommer även ytterligare analyser av kvalitetssäkringssystemet att ingå.

Faugert & Co:s utvärdering utgör ett av flera viktiga underlag för UKÄ:s kommande metodutvecklingsarbete i förberedelserna inför de granskningar som påbörjas 2023.