Utvärdering av nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Universitetskanslersämbetets nuvarande granskningssystem för att säkra kvaliteteten i den svenska högskolan togs i bruk 2017 och pågår till och med 2022.

UKÄ fick i sitt regleringsbrev 2016 i uppdrag att tre år efter att kvalitetssäkringssystemet infördes, göra en extern uppföljning och utvärdering av om systemet har varit kvalitetsdrivande för såväl lärosätena som deras utbildningar. Utvärderingen, som genomförts 2019-2020 av Faugert & Co. Utvärdering, har syftat till att undersöka effekterna av kvalitetssäkringssystemet samt att ge rekommendationer till UKÄ om hur kvalitetssäkringssystemet kan utvecklas.

UKÄ redovisade uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 26 januari 2021. Myndighetens återrapportering bestod av två sinsemellan oberoende externa utvärderingar:

  • en utvärdering, genomförd av Faugert & Co Utvärdering, som undersökt effekterna av det nationella kvalitetssäkringssystemet och tagit fram rekommendationer till UKÄ om hur kvalitetssäkringssystemet kan utvecklas
  • en granskning av UKÄ som nationellt kvalitetssäkringsorgan, utförd av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), som bedömt hur väl UKÄ och det nationella kvalitetssäkringssystemet uppfyller de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring av högre utbildning (ESG).

Rapporterna utgör viktiga underlag för UKÄ:s kommande metodutvecklingsarbete i förberedelserna inför de granskningar som påbörjas 2023.