Studentinflytande när en enda person bereder eller fattar beslut

När har studenter rätt till inflytande över beslut som fattas av enda person på ett universitet eller högskola? Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utrett frågan och redovisar i denna rapport resultatet av utredningen och ämbetets bedömning av 20 utvalda typer av beslut.

Studenter har en omfattande rätt till inflytande. Enligt högskolelagen gäller studentinflytande när besluten ”har betydelse för utbildningen eller studenternas situation”. UKÄ anser att de orden måste ges en vidsträckt tolkning, mot bakgrund av vad regeringen uttalat i förarbetena till bestämmelserna om studentinflytande.

Under arbetet med rapporten har UKÄ gett samtliga universitet och högskolor med staten som huvudman samt Sveriges förenade studentkårer tillfälle att redogöra för om de anser att 20 utvalda typer av beslut kan anses omfattas av studenternas rätt till studentinflytande när en enda person fattar beslut. Svaren från remissinstanserna visar att uppfattningarna om hur reglerna ska tillämpas är mycket delade beträffande många av beslutstyperna.

UKÄ har därefter tagit ställning till de 20 utvalda typerna av beslut med beaktande av remissinstansernas svar, vad som uttalats i förarbetena och tidigare praxis. UKÄ har i rapporten delat upp de 20 utvalda beslutstyperna i fyra kategorier, och gör en bedömning av de olika beslutstyperna som ingår i respektive kategori. UKÄ:s bedömning av de 20 utvalda beslutstyperna i denna rapport kan även vara vägledande för andra liknande beslut.

Utbildningsrelaterade beslut
UKÄ anser att studenterna har rätt till studentinflytande när en enda person beslutar om kurslitteratur, scheman, att begränsa åtkomst till övningsrum och andra salar, att reducera antalet studentsamverkans­möten, införande av en lärplattform eller tidsplan för införande av ett nytt studiedokumentationssystem.

Organisatoriska beslut
UKÄ anser att studenterna har rätt till studentinflytande när en enda person beslutar om att tillsätta (inrätta) en arbetsgrupp och beslutar om att tillsätta (inrätta) ett strategiskt råd, om gruppen eller rådet ska hantera utbildningsrelaterade frågor. UKÄ anser däremot inte att det finns någon rätt till studentinflytande när det gäller frågan om vilka övriga personer som ska ingå i arbetsgruppen eller rådet utöver eventuell studentrepresentant. UKÄ anser också att studenterna har rätt till studentinflytande när en enda person beslutar om att upphöra med arbetsmiljögrupp.

Arbetsfördelande beslut
UKÄ anser att studenterna har rätt till studentinflytande när en enda person beslutar om att utse prefekt, programansvarig, kursansvarig, examinator, studierektor eller ordförande i ämnesråd. UKÄ anser däremot att studenterna inte har rätt till studentinflytande när en enda person beslutar om att utse ledamöter i utbildningsnämnd.

Beslut om anställningar
UKÄ anser att studenterna har rätt till studentinflytande när en enda person beslutar om att inleda rekrytering av en universitetslektor samt även vid beslut om anställning av en universitetslektor. UKÄ anser att en bedömning måste göras från fall till fall om studentinflytandet gäller när en enda person beslutar om att inleda rekrytering av en utbildningssamordnare samt även vid beslut om anställning av en utbildningssamordnare.