Kartläggning av lärosätenas
uppdragsutbildningar

Lärosätena erbjuder ett brett utbud av uppdragsutbildningar. Dock kan utbudet variera beroende på de områden som lärosäten har utbildning inom. Detta är på grund av att lärosäten får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan högskoleutbildning som de har examensrätt för. Detta resulterar i att breda lärosäten med fler undervisningsområden erbjuder ett bredare utbud av uppdragsutbildningar jämfört med specialiserade lärosäten.

kartläggning av uppdragsutbildningar kan ge viss information om det befintliga behovet av kompetensutveckling inom arbetsmarknaden

Den här kartläggning av uppdragsutbildningar kan ge viss information om det befintliga behovet av kompetensutveckling inom arbetsmarknaden både regionalt och nationellt, berättar Bahar Faraz, utredare på UKÄ. Kartläggningen är också en del av det självinitierade projektet Tema Kompetensförsörjning.

- Vi ser att lärosätena erbjuder ett stort utbud av uppdragsutbildningar som de redovisar på sina respektive hemsidor. Dock skiljer sig detaljsgraden i redovisningen från ett lärosäte till annat. Samtidigt visar kartläggningen hur få uppgifter om uppdragsutbildningar det finns i till exempel UKÄ:s databas, fortsätter Bahar.

- Vi kommer att jobba med att förbättra vår statistik när det gäller uppdragsutbildningar. Det pågår ett utvecklingsarbete på UKÄ för att kunna samla in mer relevanta uppgifter om sådana utbildningar, avslutar hon.

Polismyndigheten, Skolverket och Försvarsmakten är de tre största finansiärerna av uppdragsutbildningar

Rapporten visar att intäkterna har ökat från 1,3 miljarder för 2010 till 1,9 miljarder för 2019, en ökning med 43 procent. För de statliga lärosätena var Polismyndigheten, Skolverket och Försvarsmakten de tre största finansiärerna av uppdragsutbildningar. Utbildning till polis på uppdrag av Polismyndigheten och utbildningar inom Lärarlyftet och rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket var de uppdragsutbildningarna med störst intäkter – 486 respektive 381 miljoner kronor i fasta priser för 2019. Under samma år blev Försvarshögskolans intäkter av uppdragsutbildningen på uppdrag av Försvarsmakten 225 miljoner kronor i fasta priser.

Poänggivande utbildningar

Omfattningen av poänggivande uppdragsutbildningar i form av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) har ökat under de senaste 20 åren. Dock har vi observerat en liten nedgång i både helårsstudenter och helårsprestationer för det senaste läsåret 2018/19. För de poänggivande uppdragsutbildningarna var 59 procent av helårsstudenterna kvinnor läsåret 2018/19. Vi saknar information om den uppdragsutbildning som inte ger högskolepoäng. Detta resulterar i att vi inte har möjlighet att följa utvecklingen för dessa utbildningar.

Arbetet med uppdragsutbildning sker antingen inom lärosätet eller i anslutning till lärosätets verksamhet. Merparten av lärosätena arbetar med uppdragsutbildning inom lärosätets verksamhet på ett centraliserat eller decentraliserat sätt. Dock finns några statliga universitet och högskolor där lärosätenas holdingbolag äger dotterbolag som organiserar uppdragsutbildningarna.

Information på lärosätenas webbplatser

UKÄ har i denna rapport också analyserat vilken information som finns om lärosätenas uppdragsutbildningar på deras webbplatser. Lärosätena skriver om sitt utbud av uppdragsutbildningar på sina webbplatser men detaljeringsgraden är varierande och ingångarna till informationen skiljer sig från ett lärosäte till annat. UKÄ vill betona att beskrivningen av utbudet med all säkerhet inte är komplett.

Omfattande utbud av uppdragsutbildningar inom pedagogik och it

Utöver uppdragsutbildningar på uppdrag av Polismyndigheten, Skolverket och Försvarsmakten finns ett omfattande utbud av uppdragsutbildningar inom pedagogik och it. Merparten av lärosätena erbjuder olika uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och Förskolelyftet på uppdrag av Skolverket. Vissa lärosäten har även ett regionalt utvecklingscentrum (RUC) som är ett forum för olika aktörer inom regionen som arbetar med skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet. När det gäller uppdragsutbildningar inom it finns ett brett utbud, och många lärosäten erbjuder olika utbildningar inom bland annat programmering och datakunskap. Det finns till exempel projektet Match IT och PROMPT, som fokuserar speciellt på kompetensutveckling inom it.