Uppföljning av hur kvinnor och män bedöms i disciplinärenden – behandlas kvinnor och män olika?

Vi har under 2019 tittat på om kvinnor och män behandlas olika i disciplinärenden men på grund av ett litet underlag kunde vi inte dra några säkra slutsatser. Därför har nu lärosätena fått besvara några frågor på tema jämställdhet i disciplinärenden.

UKÄ har tidigare granskat om kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms på olika sätt. Men på grund av det begränsade underlaget i granskningen konstaterade UKÄ att det inte gick att dra några säkra slutsatser. För att kunna göra det måste underlaget vara större och de specifika omständigheterna i varje enskilt ärende granskas. Därför föreslog UKÄ att lärosätena på eget initiativ skulle granska och följa upp om kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder vid det egna lärosätet bedöms på ett likvärdigt sätt. 25 lärosäten har deltagit i uppföljningen genom att besvara ett antal frågor om jämställdhet i disciplinärenden.

I uppföljningen konstaterar UKÄ att de allra flesta lärosäten som har svarat på frågorna har granskat och följt upp om kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms på ett likvärdigt sätt. Några har uppgett att de hittills har prioriterat andra frågor, men kommer genomföra granskningen och uppföljningen framöver. Lärosätena har även kunnat dra vissa slutsatser av granskningen. Ett fåtal lärosäten har uppgett att de redan har vidtagit åtgärder med anledning av granskningen, och några har uppgett att de kommer vidta åtgärder framöver. Många lärosäten ser dock inte ett behov av att just nu vidta åtgärder, eftersom de inte upptäckt några anmärkningsvärda skillnader vid granskningen.

UKÄ ser det som positivt att de allra flesta lärosäten har hörsammat UKÄ:s förslag att på eget initiativ granska och följa upp om kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder vid det egna lärosätet bedöms på ett likvärdigt sätt. UKÄ kommer därför inte i nuläget följa upp frågan ytterligare, men förutsätter att lärosätena fortsätter att uppmärksamma frågan.