Uppföljning av rekryteringsmål för professorer 2017–2019

Lärosätena har inte lyckats uppnå sina mål med att rekrytera kvinnliga professorer. Andelen rekryterade kvinnliga professorer har minskat inom alla forskningsämnesområden utom medicin och hälsovetenskap.

Regeringen har satt som mål att hälften av de nyrekryterade professorerna år 2030 ska vara kvinnor. För att uppnå detta har regeringen beslutat om rekryteringsmål för varje enskilt lärosäte fram till 2019. År 2019 var 6 560 professorer anställda på Sveriges lärosäten. Av dessa var 1 910 kvinnor.

Sämst resultat i relation till sina mål hade:

 • Uppsala universitet
 • Linköpings universitet
 • Karolinska institutet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Linnéuniversitetet
 • Mittuniversitetet
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Skövde
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Inget forskningsämnesområde är jämställt

- Vad vi ser är att rekryteringsmålen inte har lett till någon förbättring vad gäller andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer under den här tidsperioden, säger Eva Stening, utredare på UKÄ. Andelen har minskat inom alla forskningsämnesområden utom i medicin och hälsovetenskap.

- För att sätta andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer i ett sammanhang kan vi studera hur könsfördelningen ser ut bland anställda professorer inom de olika forskningsämnesområdena, fortsätter Eva Stening. Värt att notera i det sammanhanget är att inte något forskningsämnesområde har en andel kvinnor bland de anställda professorerna som hamnar inom jämställdhetsspannet 40–60 procent. Vissa forskningsämnesområden är däremot mer jämställda än andra.

Diagram: Andel kvinnor bland anställda professorer 2012–2019, per forskningsämnesområde.

Diagram: Andel kvinnor bland anställda professorer 2012–2019, per forskningsämnesområde.

Motiverar för fortsatta rekryteringsmål

- Det här är en ganska komplex situation eftersom många professorer är verksamma under lång tid. En förändring av andelen kvinnliga professorer måste nog ske genom en kombination av nyrekryteringar och pensioneringar. Men att lärosätena inte nått upp till sina mål för perioden motiverar för fortsatta rekryteringsmål för professorer, avslutar Eva Stening.