Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 2019

UKÄ:s granskningar, utvärderingar och uppföljningar under 2019 har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet på lärosäten och i utbildningar. Självvärderingen och bedömarnas rapport är kvalitetsdrivande, visar UKÄ:s rapport till regeringen.

- Omdömena är överlag mycket goda när det gäller hur pass kvalitetsdrivande lärosätesgranskningarna har varit. Det framgår av de enkäter som UKÄ har skickat ut till representanter för de lärosäten som granskats. Men även inom utbildningsutvärderingarna är merparten av dem som svarat på enkäterna positiva till utvärderingarna och tycker att de bidragit till att utveckla kvaliteten på utbildningarna, säger Stella Annani, projektledare för rapporten Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 2019.

Ett gemensamt ansvar

UKÄ:s kvalitetssäkringssystem består av fyra komponenter: granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar, examenstillståndsprövningar och tematiska utvärderingar. Centralt för kvalitetssäkringssystemet är UKÄ:s och lärosätenas gemensamma ansvar för kvalitetssäkringen av högre utbildning.

- De återföringskonferenser som UKÄ har ordnat efter avslutade utvärderingar har erbjudit en plattform för att utbyta tankar och erfarenheter om utvärderingsprocessen. Här har deltagarna kunnat fördjupa diskussionen om de iakttagelser som bedömarna har gjort. I flera fall har lärosätesrepresentanterna tagit upp möjliga lösningar på de utvecklingsområden som bedömarna har sett, säger Stella Annani.

I rapporten framgår bland annat

  • att uppföljningarna av de utbildningar som fått det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet sätter press på lärosätena och utbildningarna att intensifiera sitt kvalitetsarbete
  • att nästan hälften av utbildningarna till förskollärar- och grundlärarexamen kommer att följas upp på grund av kvalitetsbrister
  • att UKÄ kommer att följa upp samtliga nio lärosäten vars kvalitetssäkringsarbete har granskats, genom att de inom en viss tid får lämna in en redovisning av genomförda åtgärder