Utvärderingen av försöksverksamhet med övningsskolor klar

UKÄ har fått ett regeringsuppdrag om att följa upp och utvärdera hur den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar bidragit till att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Nu slutredovisas uppdraget.

UKÄ:s uppdrag med att utvärdera försöksverksamheten med övningsskolor delredovisades 2017 och 2019, nu 2020 är det dags att slutredovisa.

- Utvärderingen av försöksverksamheten av övningsskolor visar på en potential i att utveckla kvaliteten i VFU genom en nära samverkan mellan lärosäten, skolhuvudmän och övningsskolor. UKÄ hoppas att alla parter som samverkar inom VFU finner exempel från övningsskolorna som kan passa de förutsättningar som man arbetar med i sin region, säger Heléne Fröborg, projektledare för utvärderingen.

Tre kvalitetsaspekter

UKÄ formulerade tre kvalitetsaspekter som har använts under hela utvärderingen: koncentration, kompetens och samverkan. UKÄ har i utvärderingen identifierat flera kvalitetshöjande faktorer i VFU inom försöksverksamheten med övningsskolor för kvalitetsaspekterna koncentration och kompetens. UKÄ konstaterar även att en nära samverkan mellan lärosäten och huvudmän med övningsskolor på flera sätt bidragit till högre kvalitet i VFU men att samverkansfrågorna fortsatt kräver utvecklingsarbete.

Koncentration – fler studenter och VFU-handledare i övningsskolor

Koncentrationen av studenter var större i övningsskolor än i andra skolor. Övningsskolorna har en tydlig organisation för att ta emot studenter, vilket lett till att de tagit ett större ansvar för studenternas VFU. Dessutom har koncentrationen av studenter och VFU-handledare ökat möjligheterna till erfarenhetsutbyte inom studentgruppen, inom gruppen VFU-handledare och mellan dessa grupper.

Hälften av lärosätena som deltog i försöksverksamheten har däremot haft svårt att upprätthålla en hög koncentration av studenter i övningsskolorna på grund av få sökande och distansutbildningar som gör att studenterna sprids geografiskt.

UKÄ rekommenderar lärosäten och skolornas huvudmän att avtala om ramverk för koncentrationen av studenter och VFU-handledare vid övningsskolor som ger studenter och VFU-handledare fler tillfällen till erfarenhetsutbyte och samtidigt lämpar sig för verksamheten och regionen.

Kompetens – framgångsrik satsning på att utbilda VFU-handledare

Andelen VFU-handledare med handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng var betydligt högre i övningsskolor än i andra skolor. Lärosätenas och huvudmännens satsningar på handledarutbildning har förbättrat handledningens kvalitet vilket bidragit till en mer likvärdig och rättssäker bedömning av VFU. Dessutom har det blivit tydligare att VFU-handledarna också är lärarutbildare.

Övningsskolor, huvudmän och lärosäten har däremot haft problem med personalrörlighet som medfört att kompetens försvunnit så att strukturer för samverkan inom organisationen för VFU har påverkats negativt.

UKÄ rekommenderar lärosäten och skolornas huvudmän att prioritera satsningarna på handledarutbildning och utveckla organisationen för genomförandet och förutsättningarna för VFU-handledares deltagande. För att säkerställa en fortsatt kvalitetsutveckling av VFU inom lärarutbildningarna bör ersättningssystemet och villkoren för VFU-handledning ses över.

Samverkan – mer dialog, kunskap och ansvar i övningsskolor

Inom försöksverksamheten med övningsskolor har det utvecklats en organisation för samverkan som har tydliggjort ansvarsfördelningen mellan lärosätet och skolornas huvudmän. Detta har bidragit till större tillit och mer dialog mellan parterna menar flera lärosäten. Kunskapen om lärarutbildningar har ökat vid övningsskolorna, även hos rektorer och huvudmän. Genom den ökade kunskapen har det blivit ett gemensamt ansvar att utbilda skickliga lärare. Samtidigt var olika former av lärarutbyten ovanliga trots att lärosätena enligt förordningen skulle sträva mot att använda särskilt yrkesskickliga lärare inom VFU och andra delar av utbildningen.

UKÄ rekommenderar lärosäten och skolornas huvudmän att regelbundet följa upp och utveckla de avtal som reglerar samverkan inom VFU för att förtydliga ansvarsfördelningen och ytterligare utveckla organisationen för VFU. UKÄ rekommenderar regeringen att se över möjligheterna att underlätta för lärosäten och skolornas huvudmän att inrätta kombinationstjänster jämförbara med de så kallade förenade anställningar som finns inom vårdområdet.