Satsning för att få fler ämneslärare ger visst resultat

Fler ämneslärare med en forskarexamen arbetar nu i skolan och avser att göra det framöver. Samtidigt har inte alla studenter tagit sin examen inom avsatt tid vilket gör att satsningens mål om 250 examinerade ämneslärare till år 2021 kan bli svårt att uppfylla. Det visar vår utvärdering av en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

Syftet med satsningen på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning är att få fler ämneslärare inom områdena matematik, naturorienterande ämnen och teknik, där det för närvarande råder stor brist på lärare. Man vill också få fler lektorer i grund- och gymnasieskolan för att stärka den vetenskapliga grunden. Målet för satsningen är att 250 nya ämneslärare ska ha tagit examen 2021 samt att antalet lektorer i skolan fördubblats. Utbildningen ges sedan 2017 vid Stockholms universitet tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan, vid Umeå universitet och vid Karlstads universitet. Studenterna kan under utbildningen ansöka om ett utbildningsbidrag om 25 000 kronor per månad och utbildningen ges med förhöjd studietakt.

I utvärderingen har vi dels tittat på hur genomförandet av utbildningen har fungerat, dels om de studenter som har läst utbildningen blivit lärare i skolan och om deras forskarkompetens har tagits tillvara.

Vi kan konstatera att fler ämneslärare med en forskarexamen nu arbetar i skolan och att många av dessa har för avsikt att göra det framöver. De använder sin forskarkompetens i undervisningen, men den efterfrågas inte i så hög grad av arbetsgivare. Målet om 250 nya ämneslärare år 2021 framstår som svårt att uppfylla i nuläget då alla inte tar sin examen inom avsatt tid.

Att utvärdera om det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på just denna form av KPU är dock för tidigt att säga, men med den lärarbrist vi har i dag är det viktigt med många ingångar till läraryrket. Under de tre år som utbildningen pågått har lärosätena gjort justeringar vilket avspeglas i att de senare årskullarna är avsevärt mer nöjda med utbildningen. Särskilt positivt upplevs den verksamhetsförlagda utbildningen, men det är också den som framstår som mest krävande för studentgruppen.