Framtida kompetensbehov innebär stora utmaningar för högre utbildning och offentlig sektor

UKÄ har i en ny rapport tittat närmare på framtidens kompetensbehov för 15 bristyrken inom den offentliga sektorn. Rapporten visar ett behov av ett årligt antal nybörjare på cirka 37 000 för utbildningar kopplade till bristyrken för att kunna möta behoven fram till 2035.

Denna rapport, som utgår ifrån prognoser om framtida brist på högskoleutbildade inom bristyrken, illustrerar de utmaningar lärosätena står inför när det gäller dimensionering och rekrytering. Rapporten ger också en bild av den situation de offentliga verksamheterna kan komma att ställas inför.

De 15 yrken som är analyserade i rapporten är bristyrken inom den offentliga sektorn som till exempel grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

UKÄ kommer under 2019-2020 göra flera rapporter på temat kompetensförsörjning. Rapporterna handlar om hur det går för studenterna efter examen, om hur den högre utbildningen är dimensionerad och om samhällets kompetensbehov. Denna rapport, som handlar om framtidens behov av högskoleutbildade inom offentlig sektor, är den andra rapporten på temat.

Läs mer om temaprojektet.

Stora utmaningar framför allt inom skola och hälso- och sjukvård

Rapporten visar ett behov av ett årligt antal nybörjare på cirka 37 000 för utbildningar kopplade till de 15 bristyrkena inom offentlig sektor för att kunna möta behoven fram till 2035. Detta betyder en ökning i antalet nybörjare med drygt 9 000 studenter per år under perioden 2023-2035. Detta nybörjarbehov motsvarar 62 procent av alla som slutförde gymnasieskolan med grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier våren 2018.

Behovet av utbildade inom skola och hälso- och sjukvård är redan stort och förväntas bli större. Rapporten visar till exempel att det bedöms bli en framtida brist inom flera yrken inom hälso- och sjukvård, bland annat specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Antalet nybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningar skulle behöva öka med i genomsnitt 40 procent per år under prognosperioden jämfört med antalet nybörjare 2018, för att bara ge ett exempel.

Det bedöms även bli brist på samtliga lärarinriktningar i framtiden. Antalet nybörjare på program mot ämneslärarexamen skulle behöva öka med 87 procent årligen under 2023–2035 jämfört med 2018. För grundlärare och yrkeslärare behöver antalet nybörjare öka med 57 procent respektive 56 procent årligen jämfört med 2018. För förskollärare behövs en årlig ökning med 33 procent i antalet nybörjare jämfört med 2018.

Resultaten visar att utmaningarna för lärosätena kommer att vara stora när det gäller att rekrytera studenter till utbildningarna och få fler studenter att nå examen, men UKÄ bedömer att lärosätena inte på egen hand kan möta framtidens kompetensbehov. För verksamheterna i offentlig sektor är den största utmaningen att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. UKÄ bedömer att verksamheterna behöver förbereda sig för ett scenario där det inte går att tillgodose alla delar av framtidens kompetensbehov med ett tillräckligt antal högskoleutbildade.