Satsning på handledarutbildning ger resultat på flera nivåer

För att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) har det pågått en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Det har skett vid femton av landets lärosäten med lärarutbildning mellan år 2014 till 2019. UKÄ har följt upp detta och konstaterar att övningsskolorna bidrar till fler höjda kvalitetseffekter.

För att behålla de positiva kvalitetseffekterna konstaterar UKÄ:s bedömargrupp att de parter som samverkar inom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) strävar mot att behålla och utveckla koncentrationen av studenter och handledare. Samma gäller för satsningen på handledarutbildningen och den tydliga strukturen för samverkan mellan lärosäte, skolhuvudman och skola.

Den här delredovisningen bygger på en uppföljande fördjupningsstudie år 2018/2019 där tre aspekter, koncentration, kompetens och samverkan har följts upp och utvärderats.

Delrapport två visar bland annat:

Kunskapen om lärarutbildningen har ökat

Kunskapen om lärarutbildningen har ökat påtagligt hos personalen vid övningsskolorna som medverkar i utbildningen. Den ökade kunskapen innebär bland annat att lärare i större utsträckning kan knyta an till studenternas kurser i utbildningen och att lärarna tar ett större ansvar för studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Vid flera lärosäten har också särskilda introduktionsprogram utvecklats för studenter inom försöksverksamheten.

Den ökade kunskapen på övningsskolorna har också skapat ett större engagemang för VFU hos skolhuvudmän och hos rektorer.

Handledarutbildning ger positiva kvalitetseffekter

Både lärosätet och verksamheten framhåller försöksverksamhetens utökade satsning på handledarutbildning och effekterna den har på samarbetet och det kollegiala lärandet mellan handledare inom verksamheten. Handledarna uppger att de numera tar ett större ansvar för studentens utbildning under VFU. De är också mer kunniga om lärarprogrammen och tar ett större och tydligare ansvar för bedömningen av studenternas professionella utveckling. Ett flertal av studenterna uppger att de under VFU vid övningsskolor möter handledare som är mer kompetenta när det gäller att ge stöd och stimulans i den professionella utvecklingen.

Samverkan och tydlig struktur är viktigt för höjd kvalitet

Alla lärosäten som ingått i uppföljningen redovisar att de har utvecklat kontakten med skolhuvudmännen och då särskilt med de övningsskolor som ingår i försöksverksamheten. Den utökade kontakten och samverkan har fått positiva effekter på faktorer som är viktiga för kvalitet i VFU.

De intervjuade lärosätena som ingår i fallstudien och deras samverkanspartners uttrycker att det efter försöksverksamheten med övningsskolor i lärarutbildning inte finns någon väg tillbaka. Koncentrationen av studenter och handledare samt den förtydligade strukturen för samverkan måste på något vis bibehållas och utvecklas vidare, menare de. Studenterna berättar om positiva erfarenheter av kollegialt lärande så länge som undervisningstid och individuellt bemötande också tillgodoses.

Framtida utmaningar

Flera framtida utmaningar har identifierats. Det kan bland annat handla om ambitionen att ge särskilt yrkesskickliga lärare utrymme i högskoleförlagda kurser, att utveckla gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, samt att integrera studenternas självständiga arbeten i ämnes- och skolutveckling. Fortfarande finns det områden att arbeta med för att stärka kopplingen mellan högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning. Avslutningsvis framhålls svårigheterna för både lärosätena och skolhuvudmännen att upprätthålla uppbyggda strukturer för samverkan när möjligheterna påverkas av personalomsättningen i skolan.

Om försöksverksamheten

För att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) genomfördes det år 2014 till 2019 en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor vid femton av landets lärosäten med lärarutbildning. UKÄ följer upp detta och i delrapport två konstateras att övningsskolorna bidrar till fler höjda kvalitetseffekter.

Utvärderingen genomförs i två etapper. Den första delen från 2016/17 redovisas i UKÄ Rapport 2017:13. Slutrapporten kommer i april 2020.