Små forskarutbildningsmiljöer kräver resurser

I en ny rapport tittar vi närmare på vilken betydelse storleken har för en forskarutbildningsmiljö genom att göra en fördjupad analys av de forskarutbildningar som har utvärderats 2017–2019 av UKÄ.

Under den tidperioden 2017-2019 har UKÄ utvärderat och fattat beslut om 123 forskarutbildningar inom 17 forskningsämnen inom flera olika forskningsämnesområden. Bakgrunden till rapporten är att drygt 80 procent av de utbildningar som fick ifrågasatt kvalitet i den första och andra utvärderingsomgången hade tio doktorander eller färre.

Det som utmärker problemen med en forskarutbildningsmiljö med få doktorander är att den ofta har en liten handledarresurs, en alltför småskalig seminarieverksamhet och ett begränsat kursutbud.

Finns vid de flesta lärosäten

Susanna Lindenskoug som är författare till rapporten berättar att små forskarutbildningsmiljöer förekommer vid de flesta lärosäten och att många lägger ner ett stort strategiskt arbete för att ge doktoranderna en utbildning av hög kvalitet trots det lilla antalet doktorander.
-Rapporten visar att man inom flera utbildningar arbetar hårt med, och lyckas, att skapa en fungerande forskarutbildningsmiljö med en kritisk massa trots det lilla antalet doktorander inom ämnet.

Studien visar att ett viktigt komplement till personalens engagemang för att ge doktoranderna bra förutsättningar är stabila ekonomiska satsningar på forskarutbildningen.
-Ska man starta upp forskarutbildningar krävs det att lärosätet är beredd att lägga resurser på dessa utbildningar kontinuerligt. Det läggs ned mycket arbete för att ge doktoranderna så bra förutsättningar som möjligt. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte går att trolla fram en fungerande forskarutbildningsmiljö utan tillräckliga resurser. Förutom doktorander i miljön krävs en tillräckligt stor personalstyrka som ges tid för detta arbete, avslutar Susanna.