Antalet avstängda och varnade studenter ökar

Antalet studenter vid statliga universitet och högskolor som blivit avstängda eller varnade på grund av att de fuskat eller gjort annat otillåtet har ökat kraftigt. En genomgång som myndigheten Universitetskanslersämbetet gjort visar att antalet disciplinärenden ökat med 51 procent jämfört med 2015. Studenterna har till exempel gjort sig skyldiga till plagiat och använt fusklappar.

— Vi har granskat disciplinärendena vid statliga universitet och högskolor och kan konstatera att det är en kraftig ökning. Vi vet inte vet varför det ökat så mycket som det har. Det kan vara så att lärosätena nu är bättre på att upptäcka fusk men det kan även finnas andra orsaker. Vi hoppas att denna rapport om disciplinärenden och den rättsfallssamling som vi släpper idag kan fungera som underlag för vidare analys, säger Pontus Kyrk som är jurist vid UKÄ och ansvarig för rapporten Disciplinärenden 2018 vid universitet och högskolor.

UKÄ har bland annat tittat på vad studenterna gjort sig skyldiga till, antal studenter som fått en disciplinpåföljd och delat upp statistiken utifrån kön.

Plagiering vanligast

— Kort sammanfattat så är den vanligaste orsaken till att ett lärosäte tar till disciplinåtgärder mot en student plagiering. Näst vanligast är att en student använt fusklapp eller något otillåtet hjälpmedel vid exempelvis en tentamen. Proportionellt sett får fler män än kvinnor disciplinpåföljd. Andelen män av alla studenter som fått en disciplinpåföljd var 47 procent 2018 då män utgjorde 39 procent av studenterna, säger Pontus Kyrk.

Kort om disciplinärenden och UKÄ:s rapport:

  • UKÄ har ansvar för den juridiska tillsynen för universitet och högskolor i Sverige. För att belysa problematiken med studenter som fuskar släpper myndigheten nu rapporten Disciplinärenden 2018 vid universitet och högskolor. Lärosätenas disciplinbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstolarna och i syfte att ge lärosätena vägledning publicerar UKÄ även en rättsfallsamling med ett stort antal domar från 2009 - 2019.
  • UKÄ:s granskning omfattar de statliga universiteten och högskolorna och de tre större enskilda lärosätena, dvs lärosäten som drivs av andra utbildningsanordnare än staten, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
  • Studenter som gör sig skyldiga till olika typer av fusk eller förseelser kan varnas eller stängas av från studierna upp till sex månader.
    - Vid varje statligt universitet och högskola finns en disciplinnämnd som beslutar i disciplinärenden. Disciplinnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen.
  • 2018 var 1326 studenter vid universitet och högskolor föremål för en disciplinåtgärd. Motsvarande siffra 2015 var 880.