Relevanta granskningsteman - en viktig del i granskning av kvalitetssäkring av forskning

2017 fick UKÄ i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella systemet för kvalitetssäkring så att det förutom högre utbildning även omfattar forskning. I en ny rapport ger UKÄ förslag på vilka granskningsteman som ska ingå och hur granskningen av kvalitetssäkring av forskning bör genomföras.

I det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning används idag sex bedömningsområden. UKÄ har i rapporten kommit fram till att följande områden även är relevanta i en granskning av kvalitetssäkring av forskning: Styrning och organisation, Förutsättningar, Utformning, genomförande och resultat samt Jämställdhet.

Bedömningsområdet Student- och doktorandperspektiv föreslås utgå. Istället anser UKÄ att frågor som särskilt rör studenter och doktorander integreras i övriga bedömningsområden. Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan bör finnas kvar men modifieras så att det fortsättningsvis enbart omfattar samverkan.

Från forskningsmiljö till nyttiggörande

Inom respektive bedömningsområde har UKÄ identifierat granskningsteman. Det handlar bland annat om rutiner för kvalitetssäkring, forskningsmiljö, kompetensutveckling, tillgängliggörande av resultat av utvärderingar samt forskningens nyttiggörande.

– Innehållet i dessa teman kommer att formuleras som bedömningsgrunder. Det ska ske utifrån en rollfördelning som innebär att lärosätena har huvudansvaret för forskningens kvalitet. UKÄ:s uppgift är att kontrollera att lärosätena tar sitt kvalitetsansvar och att vi genom våra granskningar stöttar lärosätena i deras kvalitetsarbete, säger Kristina Tegler Jerselius, projektledare för granskning av kvalitetssäkring av forskning på UKÄ.

Oberoende bedömargrupper

En viktig del i UKÄs granskningar är oberoende bedömargrupper med personer som företräder olika perspektiv. I bedömargruppen bör minst tre sakkunniga, en doktorandrepresentant och en samverkanssakkunnig ingå, varav en ska ha erfarenhet från utlandet.

– Det är avgörande med bred och djup kompetens så att gruppen kan bedöma alla områden som ingår i granskningen, säger Kristina Tegler Jerselius.

Bedömningsunderlag

Idag ingår följande bedömningsunderlag i de granskningar som UKÄ genomför av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete av utbildning:

  • En självvärdering från lärosätet
  • Studentinlaga från student- och doktorandkårerna
  • Två platsbesök med tillhörande intervjuer
  • Dokumentation avseende valda fördjupningsspår

UKÄ föreslår att dessa underlag även ska ingå i granskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.

Fokus på styrkor och utvecklingsområden

Bedömargruppens yttrande, som bygger på hur väl lärosätet uppfyller bedömningsområdena, ligger till grund för UKÄ:s beslut.

– Granskningen fokuserar på hur lärosätena genom sitt kvalitetsarbete identifierar styrkor och säkerställer att dessa utvecklas samt på vilket sätt utvecklingsområden identifieras, följs upp och åtgärdas, säger Kristina Tegler Jerselius.