Hög etablering efter kompletterande utbildning

Av de personer med utländsk högskoleutbildning som fullföljt en kompletterande utbildning var 70 procent etablerade (hade en god ställning på arbetsmarknaden) efter ett år.

I UKÄ:s uppföljning ingår cirka 1 200 personer med utländsk högskoleutbildning som genomfört en kompletterande utbildning mellan höstterminen 2012 och vårterminen 2015. Det handlar om utbildningar inom ramen för regeringens särskilda satsningar för lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare.

Förklaringar till gott resultat

Det var en högre andel kvinnor än män som var etablerade ett år efter fullföljd utbildning, 71 procent av kvinnorna jämfört med 67 procent av männen. På lärarutbildningen, som är den största utbildningen, låg etableringsgraden för samtliga på 70 procent efter ett år.

– Resultatet är mycket positivt med en god etableringsgrad för personer med utländsk högskoleutbildning som fullföljt en kompletterande utbildning här i Sverige. Det kan, förutom hög kompetens hos dessa personer, bland annat förklaras av att undersökningen omfattar utbildningar som leder till bristyrken och en gynnsam arbetsmarknad, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ, som författat rapporten tillsammans med Anders Viberg.

Sjuksköterskor hade högst etableringsgrad

Högst etableringsgrad hade de som genomgått den kompletterande sjuksköterskeutbildningen – 79 procent var etablerade efter ett år. Motsvarande siffra för den kompletterande läkarutbildningen var 68 procent. Tandläkarutbildningen var den enda utbildningen där männen hade högre etableringsgrad än kvinnorna.

Fler etablerade med tiden

Andelen etablerade ökade väsentligt med tid efter utbildning. För samtliga ökade etableringen från 70 till 80 procent efter två år och till 85 procent efter tre år. Ökningen var större för män än för kvinnor. Tre år efter utbildningen var andelen etablerade män 90 procent jämfört med 85 procent kvinnor.

Vårdutbildade hamnar inom rätt yrke

Vårdutbildningarna hade en hög grad av matchning mellan utbildning och yrke. Hela 88 procent av de som var etablerade efter en kompletterande sjuksköterskeutbildning arbetade som sjuksköterskor. Bland de som genomgått den kompletterande lärarutbildningen arbetade 76 procent inom ett pedagogiskt yrke, till exempel som grundskollärare eller gymnasielärare.

Tidigare och framtida rapporter om etablering

UKÄ har tidigare följt upp personer som fullföljt en kompletterande utbildning. Den förra rapporten publicerades 2016. Då ingick de som examinerats från en kompletterande utbildning mellan höstterminen 2007 och vårterminen 2014. Av dem var 66 procent av kvinnorna och 64 procent av männen etablerade på arbetsmarknaden ett år senare.

Senare i vår publicerar UKÄ en samlad etableringsrapport som omfattar alla examinerade i högskolan på grundnivå och avancerad nivå.

Etablerad på arbetsmarknaden:
I undersökningen definieras en person som etablerad på arbetsmarknaden det aktuella året om hen är sysselsatt i november månad, har en arbetsinkomst under året som överstiger 224 600 kronor och inte varit arbetslös någon gång under året. Definitionen avser alltså personer som har en god ställning på arbetsmarknaden.