Varningar och avstängningar bland studenter – bedöms kvinnor och män olika?

Bedöms kvinnor och män olika när de blir föremål för disciplinära åtgärder i högskolan? Det har UKÄ frågat tio universitet och högskolor om. Nu har svaren sammanställts och analyserats.

UKÄ har tidigare uppmärksammat frågan om huruvida kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder i högskolan bedöms på olika sätt. Inom ramen för UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering har myndigheten nu undersökt detta närmare.

– Vi har skickat en remiss till tio utvalda lärosäten där vi bad dem svara på frågor om vilka beslut om disciplinära åtgärder de fattade under 2017 och om de kunde se någon skillnad mellan hur kvinnor och män bedömdes, säger Christian Sjöstrand, UKÄ:s chefsjurist.

De disciplinära åtgärder som kan komma i fråga är enligt högskoleförordningen antingen varning eller avstängning. När UKÄ nu sammanställt remissvaren framgår att av de studenter som blev varnade var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Av de studenter som blev avstängda var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Ser man till det totala antalet disciplinära åtgärder var könsfördelningen exakt lika med 245 kvinnor och 245 män.

Vi föreslår att lärosätena på eget initiativ granskar och följer upp frågorna för att säkerställa att kvinnor och män bedöms på ett likvärdigt sätt

UKÄ kan konstatera att fördelningen mellan kvinnor och män som blev varnade respektive avstängda vid de tio lärosätena, inte motsvarar fördelningen mellan kvinnor och män av det totala antalet registrerade studenter i landet. Det är förhållandevis fler män än kvinnor som blev varnade vid de tio lärosätena jämfört med det totala antalet registrerade studenter i landet, vilket skulle kunna indikera att män i större utsträckning blir varnade än kvinnor. Då underlaget är så begränsat går det dock inte att dra några säkra slutsatser.

– Vi föreslår att lärosätena på eget initiativ granskar och följer upp frågorna för att säkerställa att kvinnor och män bedöms på ett likvärdigt sätt. Detta har vi sedan för avsikt att följa upp för att se vilka åtgärder lärosätena vidtar i frågan, säger Christian Sjöstrand.

I promemorian kan du se svaren från respektive lärosäte som ingår i undersökningen.