Uppföljning av 95 utvärderade utbildningar på forskarnivå 2017-2018

Resultatet av UKÄ:s återrapportering visar att omdömet hög kvalitet har getts till 74 procent av utbildningarna medan resterande får omdömet ifrågasatt kvalitet. I granskningen ingår forskarutbildningar inom 13 olika forskningsämnen.

Majoriteten av de utbildningar som fick omdömet ifrågasatt kvalitet har brister inom endast ett av de sex aspektområdena. Områdena miljö, resurser och område samt utformning, genomförande och resultat har fått omdömet ifrågasatt kvalitet långt fler gånger än övriga aspektområden.

­– Problemen består bland annat i för få handledare och brist på ämneskompetens i handledargruppen samt att forskarutbildningsmiljön är för liten. Det har också handlat om att lärosätena har svårigheter att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse, både när det gäller kursutbud och examinering, säger Susanna Lindenskoug, utredare på UKÄ.

Goda exempel och utvecklingsområden

Flest goda exempel har lyfts fram inom aspektområdet doktorandperspektiv och flest utvecklingsområden har identifierats inom området arbetslivsperspektiv. Karriärplanering för ett arbete utanför akademin behöver bland annat stärkas.

I rapporten har de goda exemplen samlats inom ett antal teman. Inom temat Utbildningens organisation återfinns flest goda exempel och utvecklingsområden. Framför allt rör det uppföljning, rutiner, strategier och organisering av och inom den utvärderade utbildningen.

Bidrar till kvalitetsutveckling

UKÄ har via enkäter frågat om kontaktpersonerna för de utvärderade ämnena anser att granskningen bidragit till kvalitetsutveckling. Svarsfrekvensen var 60 procent och majoriteten anser att den gjort så i hög grad eller mycket hög utsträckning. Många menar att arbetet med självvärderingen är kvalitetshöjande och utvecklande, snarare än resultatet i sig.

Små forskarutbildningsmiljöer problematiska

Av de utbildningar som fick ifrågasatt kvalitet i den första utvärderingsomgången hade 80 procent färre än 10 doktorander. Det som utmärker en liten forskarutbildningsmiljö med få doktorander är att den ofta också har en liten handledarresurs, ett begränsat kursutbud och en alltför småskalig seminarieverksamhet eller motsvarande.

Små forskarutbildningsmiljöer förekommer vid de flesta lärosäten, men också att det finns många sätt att ändå ge doktoranderna en utbildning med hög kvalitet trots det lilla antalet doktorander. Förutom ekonomiska resurser är samarbete och samordning, exempelvis inom och mellan lärosäten, nyckelbegrepp för att lösa de problem som kan uppstå i forskarutbildningar med få doktorander.