Rapportering av uppdrag om att utveckla uppföljningen av vissa anställningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag av regeringen att utveckla uppföljningen av stipendiefinansierade doktorander, visstidsanställningar, meriteringsanställningar och mobiliteten i högskolan.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fick i sitt regleringsbrev för 2018 i uppdrag att utveckla uppföljningen av stipendiefinansierade doktorander, visstidsanställningar, meriteringsanställningar och mobiliteten i högskolan i enlighet med vad som anges i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Enligt propositionen är syftet med uppföljningarna att ge såväl regeringen som lärosätena ett viktigt underlag inför eventuella framtida överväganden om behov av åtgärder.

Stipendiefinansierade doktorander

UKÄ har inlett ett utvecklingsarbete för att förbättra uppföljningen av de delar som anges i uppdraget. När det gäller utveckling av uppföljningen av stipendiefinansierade doktorander har UKÄ diskussioner med Ladok-konsortiet om möjligheten att lägga till uppgifter i det studieadministrativa systemet Ladok för att kunna redovisa stipendiegivare och urskilja antalet SIDA-finansierade doktorander. Ladok-konsortiet är positiva till att utveckla Ladok3 så det blir möjligt för lärosätena att redovisa dessa uppgifter. Tidpunkten för införandet av dessa uppgifter är tidigast hösten 2019.

På grund av att Ladok är ett studiedokumentationssystem är det inte möjligt att samla in uppgifter om stipendiebelopp och tilläggsfinansiering i detta system. UKÄ undersöker för närvarande bästa tillvägagångssätt att samla in dessa uppgifter.

Visstidsanställningar

UKÄ utvecklar även statistiken om visstidsanställningar. Utvecklingsarbetet syftar till att särskilja de olika typerna av tidsbegränsade anställningar i statistiken. En första rapport där de olika tidsbegränsade anställningarna särskiljs publicerades i oktober 2018. Rapporten baserades på en specialbeställning av data från SCB. Framöver ska de olika typerna av tidsbegränsade anställningar ingå i den reguljära uppföljningen. Därutöver ska UKÄ följa upp på varandra följande tidsbegränsade anställningar i den forskande och undervisande personalen, vilket också var en del av den nyligen publicerade rapporten. Den här uppföljningen ska genomföras vart fjärde år.

Meriteringsanställningar

När det gäller meriteringsanställningarna publicerar UKÄ vanligen statistik som gäller anställningskategorin i sin helhet. UKÄ kommer att utveckla uppföljningen så att separata uppgifter för de olika typerna av meriteringsanställningar, det vill säga för postdoktorer, forskarassistenter och biträdande lektorer, ska kunna publiceras.

Mobiliteten i högskolan

För att kunna följa upp mobiliteten bland högskolans personal pågår ett utvecklingsarbete av en ny variabel som ska göra det möjligt att följa rörlighet mellan lärosäten. Uppföljningen ska genomföras årligen. Vad gäller uppföljningen av mobiliteten mellan lärosäten och andra samhällssektorer anser UKÄ att en sådan uppföljning inte ska genomföras årligen, men däremot med jämna intervall. Under 2019 kommer UKÄ att i samarbete med SCB utarbeta databeställningar som avser mobilitet på lärosätesnivå samt mellan lärosäten och övriga samhällssektorer. UKÄ ansvarar redan idag för två insamlingar av uppgifter om internationell mobilitet inom utbildning på forskarnivå och bland den forskande och undervisande personalen.