Årsrapport 2018 för universitet och högskolor

Det råder stor brist på lärare och vårdpersonal. Staten har därför gett universiteten och högskolorna ytterligare anslag för att öka antalet platser på lärar- och vårdutbildningar. Men antalet sökande skulle behöva öka betydligt till många av utbildningarna.

Att bygga ut utbildningarna kan vara en del av lösningen, men det krävs fler insatser för att öka intresset så att platserna inte ska stå tomma, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.

Fler trender i svensk högskola

  • Många studenter hoppar av sin utbildning. Av dem som började studera på ett program läsåret 2015/16 hade var fjärde student hoppat av sin utbildning året därpå.
  • Antalet utländska studenter som betalar studieavgifter ökar. Vid vissa lärosäten utgör studieavgifterna närmare tio procent av utbildningsintäkterna.
  • Fler påbörjar forskarutbildning. Mellan 2012 och 2016 har trenden varit nedåtgående, men 2017 ökade antalet nybörjare något.
  • Lärarna och forskarna blir allt mer akademiskt välmeriterade.
  • Andelen kvinnliga professorer har ökat från 18 till 28 procent de senaste tio åren. Mycket tyder på att utvecklingen mot en högre andel kvinnor av professorerna
    kommer att öka.
  • För första gången på flera år minskar antalet studenter som tar examen.
  • Den tidigare snabba ökningen av forskningsresurser har planat ut. Under 2017 ökade utbildningsresurserna mer än forskningsresurserna för första gången på ett decennium. Svensk högskola är dock fortfarande forskningstung i ett internationellt perspektiv.

Årsrapporten uppdelad per kapitel

Separat tabellbilaga

Underlag till diagram och figurer, i excel per kapitel

 

Rapporten kan beställas i tryckt format

Beställ tryckta exemplar av rapporten