Samordning av uppföljning och utvärdering – rapportering av ett regeringsuppdrag

UKÄ föreslår bland annat att UKÄ får i uppdrag att upprätta och samordna ett nätverk mellan berörda myndigheter för att få en överblick över vilka uppföljningar och utvärderingar som görs på olika håll. Syftet är att identifiera samarbetsmöjligheter och minimera risken för dubbelarbete och överlappningar.

UKÄ och Vetenskapsrådet (VR) har haft i uppdrag att lämna förslag till regeringen på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor kan samordnas.

Förslagen i korthet

  • UKÄ får i uppdrag att upprätta och samordna ett nätverk mellan berörda myndigheter som utvärderar och följer upp forskning och utbildning. Detta syftar till att skapa en överblick över vilka uppföljningar, utvärderingar och andra analyser som genomförs, identifiera samarbetsmöjligheter, samt minimera risken för dubbelarbete och överlappningar. Nätverket gör en bedömning av hur samordning med myndigheter utanför högskoleområdet ska organiseras.
  • I direktiv till Statens offentliga utredningar införs att utredningarna ska samråda med samordningsfunktionen för ovan föreslagna nätverk inför inhämtande av uppgifter från högskolor och universitet.
  • Utvecklingen av publikationsdatabasen SwePub bör fortsatt prioriteras. Kungliga Biblioteket bör i fortsättningen även samarbeta med UKÄ, utöver VR och SUHF, i vidareutveckling av databasen.
  • UKÄ och VR avser att i ökad grad samråda om den uppföljning och analysverksamhet myndigheterna bedriver, inklusive de specifika regeringsuppdrag myndigheterna får, i syfte att öka kunskapsunderlaget om lärosätenas verksamhet samt utnyttja resurser effektivare och undvika överlappande arbete. UKÄ och VR avser också att öka samrådet med andra relevanta myndigheter på området.
  • UKÄ och VR avser att i ökad grad samråda om den utvärderingsverksamhet som myndigheterna bedriver, i syfte att identifiera samordningsvinster, utnyttja resurser effektivare och undvika överlappande arbete.
  • UKÄ avser att utreda behovet och möjligheterna till komplettering av högskolestatistiken, inom ramen för sitt statistikansvar, för att på ett bättre sätt täcka den forskningsverksamhet inom högskoleväsendet som idag inte speglas i den officiella statistiken.
  • UKÄ och SCB avser att i ökad grad samråda runt den officiella statistik som på olika sätt rör lärosätenas forskningsverksamhet. En skriftlig överenskommelse mellan myndigheterna kommer att tas fram. Syftet är att åstadkomma ett kontinuerligt och intensifierat samarbete i frågor som rör utveckling av och kvalitet i den officiella statistiken om forskning vid universitet och högskolor.
  • Formas, Forte och Vetenskapsrådet bör fortsatt prioritera utvecklingen av Prisma för
    att inkludera förbättrade möjligheter till analys och uppföljning i systemet.

Övriga två regeringsuppdrag

Även två andra uppdrag har redovisats till regeringen:

Kvalitetssäkring av forskning

Utveckla indikatorer för att följa upp de forskningspolitiska målen (rapporten finns på Vetenskapsrådets webbplats)