Kartläggning och analys av distansutbildning

Registreringar på programkurser på distans ökar. Distansstudier är vanligare bland kvinnor och personer som har lågutbildade föräldrar. De som väljer att studera på distans är ofta äldre än campusstudenterna.

– Det här visar vilken viktig funktion distansutbildningar fyller för att kunna erbjuda ett livslångt lärande oberoende av var du är i livet eller var du bor. Tillgång till högskoleutbildning i hela landet är en del av svaret på kompetensförsörjningsfrågan, säger Anette Gröjer, projektledare för uppdraget.

UKÄ har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat högskolors och universitets distansutbildningsverksamhet, deras strategier kring och utbud av distansutbildningar. Kartläggningen visar bland annat att registreringarna på programkurser som ges på distans har ökat.

Behövs satsning på pedagogik och teknik

Distansstudenter på yrkesexamensprogram som lärarprogram och specialistsjuksköterskeprogram presterar nära nog lika bra som studenter som läser motsvarande kurser på campus.

I rapporten pekar UKÄ på att viktiga pusselbitar för att lärosätena ska kunna utveckla distansverksamheten är satsningar på pedagogik och teknik.

För att kvaliteten ska vara hög i de nätbaserade distansutbildningarna bör universitet och högskolor ges bättre förutsättningar och incitament att bland annat stötta sina lärare genom kompetensutveckling i nätbaserad pedagogik, säger Anette Gröjer.

I uppdraget från regeringen ingick även att kartlägga hur samarbetet mellan lärosätena och kommuner, landsting och regioner via lärcentra eller motsvarande ser ut och vilket stöd som distansstudenter erbjuds.

Fakta ur rapporten:

  • Antalet registreringar på programkurser har ökat sedan 2006/07 motsvarande en ökning på 88 procent. Registreringar på programkurser på distans ökar medan registreringar på fristående kurser på distans minskar.
  • Kvinnor stod för 62 procent av registreringarna på fristående kurser och 73 procent av registreringarna på programkurser.
  • Av alla yrkesexamensprogram hade programkurser på distans som leder till specialistsjuksköterskeexamen, förskollärarexamen och grundlärarexamen flest registreringar 2015/16.
  • Prestationsgraderna på programkurser på distans inom yrkesexamensprogram läsåret 2015/16 var relativt höga, 89 procent för kvinnor och 77 procent för män.