Uppföljning och utvärdering av övningsskolor – delrapport

För att höja kvaliteten i den verksamhets­för­lagda delen av lärarutbildningen (VFU) pågår en försöks­verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. UKÄ följer upp detta och konstaterar i en delrapport att övningsskolorna på flera sätt bidrar till högre kvalitet. 

Vid 15 utvalda universitet och högskolor kan lärar- och förskollärarstudenter göra större delen av sin VFU på en övningsskola eller övningsförskola. UKÄ har i uppdrag att följa upp och utvärdera om detta bidrar till höja kvaliteten på VFU:n.

Utvärderingen genomförs i två etapper. Den här rapporten är en delredovisning. Slutrapporten kommer i april 2020.

Delrapporten visar bland annat:

Koncentrationen ger positiva effekter

De lärosäten som deltar i försöksverksamheten har åstadkommit en högre koncentration av studenter vid övningsskolor och övningsförskolor. Koncentrationen av studenter har ökat möjligheterna till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande samt ökade ansvarstagandet för studenterna vid övningsskolorna. Samtidigt har många skolhuvudmän och skolor blivit utan VFU-studenter, vilket kan minska deras möjlighet att rekrytera nyexaminerade behöriga lärare.

Detta ser UKÄ som mycket oroväckande eftersom det framtida prognostiserade behovet av behöriga lärare inte kommer att tillfredsställas och det finns grund att tro att lärarbristen snarare kommer att öka. Dessutom lämpar sig förskollärarutbildning och vissa ämnen inom ämneslärarutbildning i mindre utsträckning för hög koncentration av studenter vid VFU-placering.

Handledarutbildning bör prioriteras ytterligare

UKÄ vill särskilt framhålla betydelsen av de satsningar som gjorts för att öka andelen handledarutbildade handledare. Förutom att handledarutbildning bidrar till handledarkompetens och mer likvärdig bedömning av studenternas VFU, upplevde handledarna också fler möjligheter till pedagogiska samtal till förmån för skolutveckling på skolan.

UKÄ menar att lärosätena ytterligare bör prioritera handledarutbildning i samverkan med skolhuvudmän och uppmanar att avtalen utifrån det perspektivet kontinuerligt följs upp av parterna.

Samverkan viktigt

UKÄ instämmer i att lärosäten och skolhuvudmän bör underlätta för lärarutbyte som ett sätt att gynna en sammanhållen lärarutbildning. Trepartssamtal utvecklades både i omfattning och innehåll, men det finns ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling för VFU-lärare som genomför trepartssamtal.

Lärosätena som deltar i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar uppmanas att följa upp, utvärdera och dela med sig av lärdomar och av arbetssätt som har gynnat kvaliteten i VFU, både lokalt, regionalt och nationellt.