UKÄ utvecklar uppföljning av bedömning av reell kompetens

UKÄ har fått i uppdrag att utveckla uppföljningen av lärosätenas bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande.

Reell kompetens kan anges vid ansökan till högskolan om personen saknar formella meriter för behörighet. Högskolan gör då en bedömning av personens förkunskaper och om personen har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En student kan även ansöka om tillgodoräknande som grundas på reell kompetens. Högskolan prövar då om studentens kunskaper och färdigheter svarar mot den utbildning de ska tillgodoräknas för.

Vår kartläggning visar att det inte går att få en heltäckande bild av lärosätenas bedömning av reell kompetens, vare sig om bedömning av behörighet eller för tillgodoräknande. Det är idag inte möjligt att göra en statistisk uppföljning av alla bedömningar av reell kompetens från något centralt system.

För att kunna utveckla tillförlitlig statistik om bedömningarna anser UKÄ att följande förutsättningar krävs:

  • Definitioner av vad som ska bedömas som reell kompetens görs kända och blir accepterade av lärosätena så att en samsyn nås
  • Ett IT-system utvecklas där bedömningar kan registreras och handläggas
  • Alla lärosäten registrerar och handlägger bedömningar i det nya IT-systemet