Årsrapport 2017 för universitet och högskolor

Trots en god arbetsmarknad är det högt tryck på universiteten och högskolorna. De utbildar till och med fler studenter än de får ersättning för.

Vad händer den dag vi går in i en lågkonjunktur och ännu fler söker sig till högskolan? Frågan är om konkurrensen om platserna blir ännu större och om snedrekryteringen till högskolan ökar, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef.

Trender i svensk högskola

 • Stort tryck på högskolan. Till många utbildningar är det betydligt fler sökande än det finns plats för. Detta trots högkonjunktur och en god arbetsmarknad.
 • Andelen som går vidare till forskarutbildning minskar kraftigt. 0,8 procent av befolkningen har påbörjat en forskarutbildning innan 30 års ålder. För tio år sedan var andelen 1,6 procent.
 • De som invandrat efter skolstart är allt mer underrepresenterade i högskolan. Bland dem som kommit till Sverige före skolstart, eller är födda i Sverige med utländska föräldrar, är övergången betydligt högre, till och med en högre andel än ungdomar med svensk bakgrund.
 • De stora könsskillnaderna består. Bland nybörjarstudenterna på grundnivå och avancerad nivå förra läsåret var 57 procent kvinnor och 43 procent män. På forskarnivå är könsfördelningen däremot relativt jämn.
 • Kvinnorna tar i högre grad än männen de poäng de registrerat sig för. Kvinnorna är därmed i ännu större majoritet bland de examinerade, 64 procent.
 • Andelen kvinnor bland professorerna ökar stadigt.
 • 14 procent av de examinerade har studerat utomlands. Sverige når därmed inte EU-målet på 20 procent.
 • Typstudenten: kvinna med högutbildade föräldrar i en storstad.
 • Fortsatt en allt mer forskningstung högskola.

Kommande utmaningar

Utvecklingen som beskrivs i UKÄ:s årsrapport kan också peka på några utmaningar som väntar i framtiden:

 • Resurserna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo och
  söktrycket till högskolan är betydligt högre än under den förra högkonjunkturen. Hur kommer konkurrensen om platserna att förändras den dag konjunkturen vänder?
 • Under flera år har andelen nybörjare på forskarnivå minskat. Hur stor behöver utbildningen på forskarnivå vara?

Webbversion av UKÄ:s årsrapport 2017:

I vår webbversion kan du klicka dig runt, söka efter det du vill läsa, kopiera text eller bilder, skriva ut utvalda sidor eller skapa din egen pdf:

 

Rapporten kan beställas på svenska och engelska:

Beställ tryckta exemplar av rapporten