Kompletterande pedagogiska utbildningar utvärderade

Bristen på lärare leder till att det behövs alternativa sätt att rekrytera till läraryrket. Ett sätt är kompletterande pedagogiska utbildningar, KPU.

Utbildningarna vänder sig till dem som har ämneskunskaper men behöver komplettera med pedagogisk utbildning. UKÄ har utvärderat tre sådana utbildningar som har fått extra medel i satsningar av regeringen. UKÄ anser att det är viktigt att samtliga KPU utvärderas för att se vilka satsningar som är mest effektiva när det gäller att säkra försörjningen av lärare.

Studenternas försörjning ett problem

Utbildningarna som nu utvärderats har pågått under kort tid vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser. UKÄ konstaterar att det är tydligt att studenternas försörjning under studietiden är ett nyckelproblem. Om yrkesverksamma ska lockas att omskola sig till lärare kommer antagligen generella stöd att behövas. Sådana stöd, eller stöd till de skolor som tar emot studenter för VFU eller anställning, kan vara alternativ till att ge extra medel till lärosäten.

Viktigt att satsningar görs inom flera ämnen

Kompletterande pedagogiska utbildningar är kortare än ordinarie ämneslärarutbildning vilket gör att det kan finnas anledning att göra dem till föremål för riktade satsningar. UKÄ vill dock peka på att det är viktigt att inte göra för ensidiga satsningar mot naturvetenskap och teknik då det finns för få lärare även i andra ämnen.

De utbildningar som utvärderats är Alternativ KPU vid Göteborgs universitet, Ämnesdidaktisk KPU vid Högskolan i Halmstad och Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, VÄP, som ges av Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad. VÄP är en del av det program som stiftelsen Teach for Sweden bedriver. Rapporten Utvärdering av tre kompletterande pedagogiska utbildningar överlämnades till regeringen den 10 mars 2017.