Uppföljning av ersättningsbeloppen

Hur kurser klassificeras styr den ekonomiska ersättning som universitet och högskolor får. UKÄ har på regeringens uppdrag bland annat undersökt hur kursklassificeringen vid lärosätena går till, om klassificeringarna ändrat sig över tid och om de görs på likartat sätt inom och mellan lärosätena.

Rapporten visar att skillnaderna i klassificering överlag är små, både inom och mellan lärosätena. De större skillnader som ändå finns är inom vissa specifika ämnen.

Små skillnader

– Det är förvånande att skillnaderna på det här området är så små med tanke på att det i princip saknas anvisningar. Vi skulle dock vilja att universitet och högskolor fick bättre stöttning i arbetet med kursklassificeringen samt att området fortsatt granskas, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.

UKÄ vill följa upp ytterligare

Undersökningen visar att det över tid finns en relativt liten men ändå tydlig utveckling i riktning mot klassificering av kurser till utbildningsområden med högre ersättningsbelopp. Skälen till det har både med styrning från regering och myndigheter att göra och interna överväganden på universiteteten och högskolorna.

– Vi föreslår bland annat för regeringen att vi får ett uppdrag där det ska ingå att UKÄ följer upp att universitet och högskolor har aktuella styrdokument, fungerande rutiner och att de själva följer upp sin kursklassificering, säger Annika Pontén.

UKÄ:s rapport överlämnades till regeringen den 1 mars. Systemet med ersättningsbelopp kopplat till kursklassificering är en del i systemet för styrning och resurstilldelning till universitet och högskolor. Ett system som regeringen har aviserat ska utredas.