9 av 10 studenter nöjda med sin utbildning

Av de 3 769 studenter som har svarat på UKÄ:s nationella enkätundersökning Studentspegeln, gav 91 procent sin utbildning det sammanfattande omdömet bra eller mycket bra.

– Det är väldigt positivt att studenterna är så nöjda med sin utbildning, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.

Syftet med den omfattande enkätundersökningen Studentspegeln är att visa hur studenterna själva uppfattar sin utbildning och sin studiesituation. Deltagarna har bland annat fått svara på frågor om studiemotiv, studiemiljö, lärarstöd, examination, krav och studietakt. Rapporten är en direktredovisning av svaren och innehåller ingen analys av resultaten.

– Studentspegeln är ett av flera sätt att ge en bild av hur den högre utbildningen fungerar och vi hoppas att den ska stimulera till diskussion om vilka förhållanden som kan behöva förbättras, säger Annika Pontén.

Studentspegeln 2016 är den tredje nationella undersökningen i sitt slag. De två tidigare genomfördes av UKÄ:s föregångare Högskoleverket och publicerades år 2002 och 2007.

Kort ur Studentspegeln 2016:

  • De svarande studenterna uppgav i genomsnitt att de lade totalt 36 timmar i veckan på studierelaterade aktiviteter. 51 procent av den tiden var självstudier, 16 procent grupparbeten och 33 procent lärarledda lektioner. Svaren varierade dock stort mellan olika utbildningar.
  • 23 procent av studenterna tycker att studierna ställer för höga krav på dem medan 17 procent tycker att kraven är för låga.
  • 47 procent av studenterna anger att deras utbildning har bidragit till att de har fått en ökad förståelse för människor med annan etnisk eller kulturell bakgrund.
  • 87 procent svarade att utbildningen har bidragit till en ökad allmänbildning.
  • 67 procent svarade att de fått information om möjligheten att studera utomlands och 58 procent svarar att de upplever miljön som internationell.