Hälso- och sjukvårds­kurators­examen bör omfatta 60 högskolepoäng

Det krävs motsvarande ett års heltidsstudier för att erhålla en yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Det slår UKÄ fast i det förslag till examensbeskrivning som vi tagit fram på uppdrag av regeringen.

Vi menar att det är viktigt att en ny yrkesexamen blir väl integrerad i det svenska högskolesystemet och att de generella krav som finns i examensordningen även ska gälla för den nya examen, säger Tomas Egeltoft, utredare på UKÄ.

UKÄ:s förslag: Den nya utbildningen bör vara på avancerad nivå

UKÄ föreslår att namnet blir Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Utbildningen bör vara placerad på avancerad nivå, omfatta 60 högskolepoäng och innehålla ett självständigt arbete vars poängomfattning inte behöver specificeras.

Tomas Egeltoft

Tomas Egeltoft, utredare på UKÄ

– Eftersom behörighetskravet kommer att vara socionomexamen har vi tittat på de befintliga socionomutbildningarnas innehåll och många av dem har inget eller mycket lite specifikt om socialt arbete inom hälso- och sjukvården. Därför anser vi att utbildningen behöver omfatta 60 högskolepoäng för att studenterna ska få tillräckligt djupa kunskaper och färdigheter, fortsätter Tomas Egeltoft.

Finns ingen examen som motsvarar socionomexamen

När det gäller behörighetskraven har UKÄ inte kunnat identifiera någon yrkesexamen som motsvarar socionomexamen.

­– Men eftersom lärosätena har möjlighet att ställa upp krav på särskild behörighet i form av yrkesverksamhet kan de anta andra än socionomer till utbildningen genom att bedöma att en generell examen tillsammans med yrkeserfarenhet motsvarar en socionomutbildning, säger Tomas Egeltoft.

Våren 2016 fick UKÄ i regeringsuppdrag att föreslå hur en examensbeskrivning för en ny yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska utformas. I uppdraget ingick bland annat att föreslå namn och omfattning på examen. Dessutom ingick att titta på och lämna förslag till examina som kan anses motsvara socionomexamen eftersom behörighetskravet till den nya examen skulle vara socionomexamen eller motsvarande.

Socialstyrelsens rapport Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården från 2014 skulle tjäna som underlag för UKÄs arbete.