Brister i doktoranders handledning

Handledare som inte visar doktoranden något intresse. Forskning som används utan att doktoranden angetts som författare. Det är många doktoranders vardag visar UKÄ:s nya rapport Doktorandspegeln.

Resultaten av vår undersökning ger verkligen anledning att se över doktorandernas studie- och arbetsvillkor, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.

Drygt en fjärdedel av doktoranderna har varit med om att någon har använt deras forskningsresultat utan att ange dem som källa, enligt Doktorandspegeln, som baseras på enkätsvar från de som studerar på landets forskarutbildningar.

Att utnyttja andras forskningsresultat utan att ange källan är helt oacceptabelt. Grundprincipen är att forskaren äger resultaten av sin forskning, säger Anette Gröjer, projektledare för rapporten.

Det är inom teknikområdet som detta förekommer mest – hela 32 procent av doktoranderna svarar att de varit utsatta för olovligt utnyttjande av sina forskningsresultat. Inom lantbruksvetenskap har nästan lika stor andel varit utsatt, 30 procent. De som blivit minst utsatta finns inom samhällsvetenskap och humaniora (21 procent).

Bristande handledning

Den viktigaste personen för doktoranden under utbildningen är handledaren. Nästan var femte doktorand anser dock att handledaren inte visar något större intresse för deras studier.

– Handledarens främsta uppgift är att stödja doktoranden att utvecklas till en självständig forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt. Utan en engagerad handledare fungerar inte forskarutbildningen bra, säger Anette Gröjer.

27 procent uppger att de upplevt sådana brister i handledningen att det utgjort ett hinder i deras forskningsarbete. Nästan en femtedel anser att de befunnit sig i en besvärande beroendeställning till sin handledare.

Positivt omdöme

86 procent av doktoranderna gav sin utbildning det sammanfattande omdömet bra eller mycket bra. 64 procent av doktoranderna ger sin utbildning bra och 22 procent menar att den är mycket bra.

Skulle doktoranderna påbörja en forskarutbildning om de stod inför samma val i dag? Cirka fyra av fem svarade att de förmodligen eller definitivt skulle göra det.

4 751 doktorander har besvarat enkäten. De har gått tre terminer eller mer på sin utbildning.