Studentströmmar i södra Europa undersökta enligt ny metod

Trender inom sex områden och fyra länder undersöktes i en omvärldsanalys som UKÄ nyligen har avslutat.

Analysen är initierad som ett utvecklingsarbete för en metod att genomföra omvärldsanalyser med internationellt fokus som kan vara användbara för högskolesektorn.

Utvecklingsarbetet tog sin början 2013-2014 då allvarliga ekonomiska kriser präglade de fyra utvalda länderna. Metoden testades i en omvärldsanalys som fått titeln Mobiliteten från södra Europa – en möjlighet för Sverige? En omvärldsanalys med femårsperspektiv.

De utvalda länderna var Grekland, Italien, Portugal och Spanien och exempel på områden som studerades var arbetsmarknaden för högskoleutbildade, ekonomiska villkor för lärosätena och utbildningsreformer samt medborgarnas tilltro till staten och upplevda livskvalitet.

Slutsatsen i analysen är att flera starka trender talar för en fortsatt hög mobilitet från de granskade länderna även om fem år. Möjligheterna att studenter från länderna oftare kommer att välja Sverige som studiedestination än innan den ekonomiska krisen bedömdes som goda.

I skuggan

Mycket har hänt sedan analysfrågan formulerades 2014. Länderna i södra Europa har ännu inte kommit på fötter. Den ekonomiska krisen i euroområdet har hamnat i skuggan av helt andra frågor vars påverkan på den svenska högre utbildningen fortfarande är svår att överblicka. Då förutsåg vi inte flyktingvågen, Brexit och valet av Donald Trump till USA:s president. Dessa händelser saknas därför som analysområden i rapporten. Studiens resultat för de frågor som tas upp kan ändå vara av intresse för högskolesektorn.