Kvinnor och män i högskolan

I en rapport som publicerades den 14 oktober 2016 presenterar UKÄ statistik om läget för jämställdheten inom högskola och arbetsliv. Rapporten bygger på statistik från 2004/05 till 2014/15.

Rapporten visar att andelen kvinnor som börjar studera till civilingenjörer ökade med åtta procentenheter de senaste tio åren.

Men på de stora kvinnodominerade utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och förskollärare har inte någon motsvarande förändring skett, säger Helen Dryler, utredare på UKÄ och rapportens redaktör.

På förskollärarprogrammet var andelen män åtta procent 2014/15.

Den könssegregerade arbetsmarknaden består

Överlag studerar kvinnor och män olika ämnen, på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå. Detta leder till att den könsuppdelade arbetsmarknaden består.

Inom följande ämnen dominerade kvinnorna bland nybörjarna 2014/5: juridik, samhällsvetenskap, humaniora, teologi, medicin, odontologi, vård och omsorg. Männen var i majoritet inom teknik och naturvetenskap. Bara inom det konstnärliga området var könsfördelningen jämn.

Fler trender ur rapporten:

39 procent av nybörjarna på grundnivå var män och 61 procent var kvinnor läsåret 2014/15. Kvinnorna har varit i majoritet sedan läsåret 1977/8.

Efter avlagd doktorsexamen är det vanligare att män blir professorer än att kvinnor blir det.

Könsskillnaderna beräknas öka i flera högskoleutbildade yrkesgrupper, fram till och med år 2035. De är jurister, samhällsvetare, tandläkare, arkitekter, agronomer och hortonomer. Det visar UKÄ:s prognos.

Hållpunkter i filmsändningen:

5.11: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, berättar om regeringens syn på jämställdhet inom högskolan.

24.26: Rapporten presenteras av Helen Dryler, utredare på UKÄ.

56.35: Paneldebatt med följande deltagare:

  • Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola och med i regeringens expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan
  • Agneta Stark, docent i företagsekonomi och med i ovanstående grupp
  • Louise Lindfors, Fredrika Bremer Förbundets ordförande
  • Magnus Hedberg, vd Jusek
  • Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ